Omledning av trafiken vid spårvägsprojektet i Lund

Under byggnationer och exploateringar är det vanligt att cykelbanor tas i anspråk för fordon, material och dylikt. I spårvägsbygget mellan Lund C och forskningsanläggningen ESS har kommunen däremot tagit tydlig ställning om att kollektiv-, gång- och cykeltrafik ska prioriteras. Kommunen arbetar även med mobilitetsåtgärder under byggperioden, vilket syftar till att resandet med andra färdmedel än bil ska öka.

Lunds nya spårväg är en del av kommunens satsning för ökad kollektivtrafikanvändning i ett av stadens mest trafikerade stråk. Projektet omfattar 5,5 kilometer dubbelspår i stadsmiljö, nio hållplatser, en ny bro under E22 och trafikanordningar. Spårvägsprojektet inleddes i mars 2017 och spårvägen skall vara klart för testkörning den 31 december 2018.

Redan tidigt i spårvägsprojektet var det tydligt uttalat att kollektivtrafik, gång och cykel ska prioriteras. Det innebär att många vägar är avstängda för allmän biltrafik. Bussar, cyklister och fotgängare ska kunna komma förbi arbetena. Kommunen uppmanar alla trafikanter i Lund att välja hållbara transportalternativ och erbjuder bland annat elcyklar för utlåning, och möjlighet att prova på kollektivtrafik. Kommunen vill underlätta för resenärerna, och skapa en god upplevelse trots byggarbetena.

Spårvägsutbyggnaden är en samverkansentreprenad mellan beställaren Lunds kommun och upphandlat byggföretag. De har bildat en gemensam genomförandeorganisation. Allt ska göras i samförstånd och det hålls täta "trafikomledningsmöten", där flera parter deltar. Exempelvis deltar utöver representanter från byggföretaget och kommunen även Skånetrafiken och räddningstjänsten.

Trafiken kan komma att ledas om snabbt: någon som cyklar en sträcka en morgon kan ibland få cykla en annan på eftermiddagen. Det blir därför mycket viktigt med skyltning och vägvisning. Det gäller att justera allt eftersom bygget fortskrider. Arbetet innebär även att byggföretaget måste vara noga med att hålla gång- och cykelvägar öppna, och inte blockera med sina lastbilar. Byggföretagets projektchef är därför ute och inspekterar byggområdena nästan dagligen.

Vad är det lärande i exemplet?

Det lärande är det dynamiska arbetssättet med hög samverkan samt vikten av att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik samt att tänka Mobility Management i byggfasen, men också för att gående och cyklister ska få en mer positiv bild och ha god framkomlighet under byggtiden.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej