På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tysklands nationella arbete med cykling

Granskad:
App för cykling.
App för cykling. Foto: Emelie Ahlstrand/Boverket

I städer som Münster, Karlsruhe och Freiburg står cyklingen för upp till 30 procent av antalet resor. Det nationella målet är att 15 procent av alla resor ska göras med cykel år 2020.

På Departementet för transport och digital infrastruktur (BMVI) återfinns landets Radverkehrsbeauftragte, en nationell cykelsamordnare, som leder en cykelarbetsgrupp som bland annat har hand om arbetet med framtagande och implementering av den nationella cykelplanen. Arbetet är spritt över nio avdelningar inom BMVI.

Det finns också en stor variation av samarbeten och samverkan på såväl nationell som lokal och regional nivå. Bland annat genom en interdepartemental samverkansgrupp för cykling som BMVI leder. Gruppen möts två gånger om året.

Den nationella cykelplanen

En nationell cykelplan antogs 2002 med syfte att öka andelen cykling och att öka medvetenheten om cykling i kommuner och delstater. Det politiska beslutet var starkt efterfrågat från den tyska cykelföreningen (ADFC), tyska transportföreningen (VCD) och de tyska delstaterna och kommunala företrädare. Men det fanns också brett stöd för beslutet i det tyska parlamentet. Mellan 2002 och 2008 ökade andelen cykling i landet med 17 procent.

BMVI ansvarar för den projektgrupp som tar fram den nationella cykelplanen. Den nuvarande planen avser åren 2013 till 2020. Planen bygger på en vision om "cyklingen som ett system". Enda sättet att öka potentialen för cykling är en cykelvänlig infrastruktur, kommunikations- och PR-aktiviteter och att se över serviceområdet. Såväl regeringen som delstaterna och lokala myndigheter behöver ta med alla tre elementen i sina planer och program, och underbygga dem med åtgärder.

I den nationella planen definieras nio insatsområden:

  • Planera och utveckla en cykelstrategi.
  • Infrastruktur.
  • Vägsäkerhet.
  • Kommunikation.
  • Cykelturism.
  • Elektronisk mobilitet.
  • Koppling till andra transportsätt.
  • Mobilitet och säkerhetsutbildning.
  • Skapa och säkra kvaliteter.

Det tyska organet för internationella samarbeten, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammarbeit (GiZ), arbetar bland annat med utvecklingssamarbeten i cykelfrågor. De lyfter den nationella cykelplanen som en stor del i landets framgång och något som nationella myndigheter kan använda för att stötta kommuner och provinser i sina försök att stärka cykling som transportmedel.

En kombination av etablering av cykelenheter på kommunal nivå, att cykelinfrastrukturen förbättrades, samt att det startades kampanjer som ledde till att cyklingen visade den högsta tillväxttakten av alla transportslag. Den nationella cykelplanen förändrade bilden av cykling. GiZ bedömer att framgångarna kommer av den ökade kapaciteten på lokal nivå och det politiska stödet på alla nivåer. Cykelplanens genomförande vilar på ett antal grundpelare, som kan sammanfattas med de interdepartementala samverkansformerna, innovationsstöd, en cykelportal och cykelakademin.

Innovationsstöden

De nationella innovationsstöden är en motor i cykelutvecklingen. Sedan 2002 har den tyska regeringen fördelat ett innovationsstöd för på totalt 3,2 miljoner euro per år. Rapporterna för projekten presenteras sedan på den nationella cykelplanens webbplats Fahrradportal (Cykelportalen).

Cykelportalen – en kunskapsplattform på webben

Fahrradportal (Cykelportalen) är en gemensam plattform och informationssida, där det finns inspirerande exempel, nyheter, litteratur och dylikt. Sidan drivs av det tyska institutet för stadsfrågor (Difu), i samarbete med BMVI.

Cykelportalen är en tjänst för personer som arbetar med eller är intresserade av cykling. Den introducerades för samordning och kunskapsutbyte bland de organ som deltar i genomförandet av den tyska nationella cykelplanen. Den ger experter och allmänheten all information om främjandet av cykling.

Cykelakademin - utbildning, information och nätverk

Cykelakademin är ett kompetenscentrum som utbildar professionella planerare på lokal och regional nivå i cykelplanering. Akademin är knuten till det tyska institutet för stadsfrågor (Difu) och är utsedd av regeringen.
Cykelakademin arbetar med att uppmuntra cykling i Tyskland. Akademin stöttar med kompetensutveckling, arrangerar workshops och kurser för trafikplanerare och stadsplanerare. Forskning om cykling däremot bedrivs till viss mån vid de tekniska universiteten i Kassel, Dresden och Berlin och Cykelakademin följer denna forskning.

Uppföljning av hur cyklingen utvecklas

Tyskland arbetar mycket med uppföljning av hur cyklingen utvecklas. Den utgörs av en årlig cykelenkät som följer upp hur många som cyklar, hur många som har cykel, vad de tycker om att cykla, tillgång till service med mera. I enkäten finns även frågor om elcyklar och lastcyklar och om hur de tillfrågade tycker att förutsättningarna för cykling kan förbättras. Enkäten har under åren utvecklats så att det exempelvis går att göra jämförelser mellan stad och landsbygd och olika storlek på städer. Enkäten har 3 550 respondenter över hela landet som representerar landet sociodemografiskt.

Vad är det lärande i exemplet?

Exemplet från Tyskland visar på vinsterna av en nationell cykelplan. Statistiken och landets egna analyser tyder på att cykelplanen har medfört positiva effekter på cyklingens utveckling. Men det handlar inte nödvändigtvis huvudsakligen om att ha en nationell plan, utan hur de arbetar med genomförandet. Tyskland lägger stor vikt vid olika former av uppföljning, samverkan, utveckling, utbildning och kommunikation kring cyklingen, vilket också möjliggörs och utvecklas genom de statliga innovationsstöden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen