På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Reducering av parkeringstal

Granskad:

Jönköping är en av flera kommuner som de senaste åren antagit nya parkeringsstrategier. Program för parkering i Jönköpings kommun, med tillhörande parkeringstal och grön resplan antogs 2016 och ska användas vid framtagandet av detaljplaner och bygglov. Parkeringsstrategin innehåller parkeringstal för cykel samt grön resplan för nybyggnation och verksamhetsutveckling.

Det finns möjlighet för byggherrar och fastighetsägare att genom Grön resplan - för reducering av parkeringstal vid nybyggnation, minska sitt parkeringstal för bilparkering. Antalet parkeringsplatser för bil kan reduceras med upp till 15 procent om särskilda åtgärder görs för att minska efterfrågan på bilparkering. Åtgärderna redovisas av byggherren eller fastighetsägaren i en grön resplan redan under detaljplanearbetet. Ett grundläggande krav är att byggherren eller fastighetsägaren vid försäljning och uthyrning åtar sig att informera om förutsättningarna för boendet eller verksamheten samt varför de valt att reducera antalet parkeringsplatser.

För bostäder, kontor samt förskola/skola finns förslag till parkeringstal angivna i Parkeringstal för Jönköpings kommun. Parkeringstalen för övriga kategorier som handel, hotell och samlingslokaler ska ses som utgångspunkter för en särskild parkeringsutredning. Jönköping skriver i grön resplan – för reducering av parkeringstal vid nybyggnation att för samtliga verksamhetstyper bör den grundläggande utgångspunkten vara att hålla nere parkeringstalen för långtidsparkering och personalparkering. I dokumentet anges både obligatoriska och förslag på frivilliga åtgärder för reducering av parkeringstal. Minst två frivilliga åtgärder krävs för att erhålla reducering. Kommunen är positiv till att byggaktörer och fastighetsägare själva ger förslag på kreativa lösningar som kan minska bilbehovet, vilka i sådana fall kan ersätta de frivilliga åtgärder som föreslås av kommunen.

Den gröna resplanen ska godkännas av Stadsbyggnadskontoret som fastställer hur stor reducering av parkeringstalet som kan medges. Den godkända gröna resplanen ska sedan bifogas fastställd detaljplan. Intyg som visar att de föreslagna åtgärderna kommer att genomföras ska även redovisas i samband med ansökan om bygglov och är en förutsättning för att bygglov ska medges.

Grön resplan är inte bara ett redskap för byggherrar som vill minska parkeringstalet. Det är även ett verktyg för kommunens tjänstemän vid godkännande av Mobility Management insatser, från detaljplan till bygglov och uppföljning. Grön resplan – verksamhetsutveckling, är en åtgärdsplan med syfte att minska behovet av bilanvändning inom ett företag eller organisation. Dessa insatser ska främja resor till fots, med cykel och kollektivtrafik. Väljer en byggaktör eller fastighetsägare detta alternativ ersätter den samtliga åtgärder enligt grön resplan - nybyggnation, och innebär 15 procents reducering av parkeringstalet.

Grön resplan – verksamhetsutveckling inleds med en resvaneundersökning. Där tas det fram information om hur de anställda reser, och varför de reser på ett visst sätt. Undersökningen ger information om vilka åtgärder som har potential att ge bäst effekt på resandet just i organisationen. Utifrån resultaten kan åtgärder därför föreslås för att styra organisationen mot minskad klimatpåverkan genom effektivare fordonsanvändning och ändrade resvanor. Efter två år genomförs en resvaneundersökning igen för att utvärdera effekten av utförda åtgärder.

Vad är det lärande i exemplet?

Jönköpings parkeringstal, och deras gröna resplan informerar och exemplifierar hur kommuner kan arbeta med flexibla parkeringstal. Gröna resplaner för företag och verksamheter kan minska bilanvändningen med 15–20 procent. Om mobilitetslösningar erbjuds kan kommunen vara flexibel mot byggherren vad gäller antalet p-platser. Det ligger i byggherrens intresse att se till att boende har tillgång till bilpool, eldrivna lådcyklar eller nära till kollektivtrafiken.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen