På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Program för parkering i Västerås

Nästan nio av tio västeråsare har tillgång till minst en cykel. Det innebär att det finns mer än 120 000 cyklar i kommunen. Detta ställer krav på god tillgång till cykelparkering. I stadens styrande dokument framgår vikten av att prioritera gång, cykling och kollektivtrafik och göra det lättare att välja dessa färdmedel.

En av strategierna i Västerås översiktsplan 2026 är att bygga staden inåt för att bygga den hållbar och tillgänglig. Program för parkering Västerås 2015–2026, är ett styrande dokument kring parkering för bil och cykel. Det visar på stadens övergripande viljeinriktning kring parkeringsfrågor och är ett paraply för parkeringsriktlinjerna och andra parkeringsdokument inom staden. Åtgärderna presenteras i dokumenten Riktlinjer för parkering i Västerås samt i Handlingsplan för parkering i centrala Västerås.

Flexibla parkeringstal

Västerås stad tillämpar flexibla parkeringstal, som innebär att en byggherre kan få reduktion på parkeringstalen för bil genom att arbeta med åtgärder som till exempel bilpool, beteendepåverkan eller faciliteter för cyklister. Reduktionen räknas fram stegvis utifrån ett grundtal som baseras på exploateringens läge i staden.

Enligt riktlinjerna ska samtliga boende i Västerås stad ha möjlighet att äga en cykel och ha den parkerad vid bostaden. Dessutom ska det finnas möjlighet för besökare att ställa sin cykel i anslutning till bostaden. Cykelparkeringsplatserna som är avsedda för boende ska lokaliseras i låsta cykelgarage eller i andra låsta utrymmen. För besökande till bostäder bör cykelparkering uppföras i direkt anslutning till entrén och erbjuda ramlåsning.

Efterfrågan på parkering ser olika ut i olika delar av Västerås. Variationen beror på faktorer som invånarnas bilinnehav, närhet till city, närhet till service, tillgång till kollektivtrafik och avgiftsnivån på parkering. När parkeringstal ska beräknas sker det efter en indelning av kommunen i fem olika zoner

  • Zon 1 omfattar citynära områden innanför cityringen. I denna zon är bilinnehavet i dag lågt. Cykelandelen vid resor till och från zon 1 är hög, därför är cykelparkeringstalen höga här.
  • Zon 2 avser citynära områden. Tillgången till kollektivtrafik är i allmänhet god. Bilinnehavet i zon 2 är relativt högt. Cykelandelen vid resor till/från zonen är hög, vilket avspeglas i cykelparkeringstalen för verksamheter.
  • I zon 3 ingår de stadsdelscentrum som har en fungerande närservice med handel, vård och annan service. I zonen är dagens bilinnehav lågt. Tillgången till kollektivtrafik är mycket god. Även zon 3 har en hög cykelandel för resor till och från zonen, vilket leder till höga cykel-parkeringstal.
  • Zon 4 består av resten av tätorten Västerås samt de två serviceorterna Skultuna och Tillberga. Parkeringstalen för cykel i zonen är något lägre än i de centrala zonerna, men ändå väl tilltagna för att möta ett ökat cyklande.
  • I zon 5 ingår övriga serviceorter och landsbygd. Tillgång till kollektivtrafik skiftar mycket mellan olika områden. Cykelandelen är lägre än i övriga zoner vilket leder till lägre parkeringstal för verksamheter.

Framräknade parkeringstal anger minsta antal parkeringsplatser för cykel som krävs vid byggnation. Om fastighetsägaren eller byggherren har planer på att bygga fler bilplatser än vad parkeringstalen anger ska detta ske i dialog med kommunen.

Vad är det lärandet i exemplet?

Parkering är ett av de starkaste styrmedel som kommunen har för att påverka mängden biltrafik. Dessutom är det ett styrmedel som kommunen har stor rådighet över. I planskedet styr kommunen över hur många parkeringsplatser som ska skapas. Som väghållare och huvudman för ett stort antal allmänna parkeringsplatser har kommunen rådighet över taxor och tidsreglering. Västerås Stad påtalar i styrdokument vikten av att prioritera gång-, cykel, och kollektivtrafik och arbetar effektivt med zonindelning av parkering.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej