På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Malmös trafik- och mobilitetsplan - TROMP

Granskad:

Ett övergripande mål för Malmö är att staden ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad, men också att vara en attraktiv plats att bo och verka i samt besöka. Staden har också mål om ytterligare ökad gång- och cykeltrafik. År 2030 ska 30 procent av alla resor göras med cykel. I takt med att befolkningen ökar, innebär det cirka 70 procent fler dagliga cykelresor jämfört med år 2013 då senaste resvaneundersökningen gjordes.

Malmö är en platt stad, och lämpar sig väl att cykla i. Hela kommunen har i nuläget cirka 340 000 invånare och 50 mil cykelväg. Varje malmöfamilj äger 2,3 cyklar och 22 procent av alla resor görs med cykel.

Genom kommunens trafik- och mobilitetsplan, TROMP, tar Malmö ett helhetsgrepp runt alla trafikslag och kopplingen mellan stadsutveckling och hållbara transporter utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Trafik och rörelser är en del av lösningen på stadens utmaningar, och i likhet med stadens översiktsplan tar TROMP ett grepp om planeringen och förtydligar hur en mer funktionsblandad, tät, grön och nära stad kan skapas.

Malmö har under lång tid arbetat framgångsrikt med hållbara transporter per trafikslag. Att skapa förutsättningar och styra mot en mer balanserad färdmedelsfördelning skapar mer tillgänglighet för fler. Det handlar om att forma en stad och ett transportsystem som fler människor, oavsett ålder, kön och socioekonomisk bakgrund, får tillgång till. Mer liv och rörelse i staden och bättre underlag för handel och service kommer också leda till att länka samman Malmö och skapar bättre levnadsvillkor för invånarna i staden.

Delmål och indelning i 15 områden

För att möjliggöra Malmös övergripande mål krävs åtgärder som bidrar till förändrade färdmedelsandelar för både malmöbornas resor, pendlingsresor och godstrafikens transporter. I TROMP finns därför mål för respektive kategori. Målbilderna för 2030 har definierats utifrån en sammanvägning av flera olika program, bland andra cykelprogrammet.

I planen har staden också brutits ned i 15 områden (SUMP areas), där varje områdes statistik och målsättning redovisas. Gatukontoret, som ansvarar för cykelfrågor i kommunen, berättar att de i arbetet med planen ställde sig frågan "Var kommer vi växa?" och resonerade hur resurserna skulle fördelas utifrån detta.

Konsekvensbeskrivningen och länken till översiktsplanen

I TROMP beskrivs kopplingar till kommunala, regionala och nationella strategiska dokument, liksom de miljömässiga, sociala och samhälls- och kommunalekonomiska konsekvenserna. En övergripande strategi i Malmös översiktsplan är att Malmö främst ska växa inåt och bli mer tät, grön, funktionsblandad och nära stad. Denna strategi möjliggör och möjliggörs av förändrade resvanor där fler väljer att gå, cykla och åka kollektivt och färre väljer bilen som färdmedel.

TROMP är länken mellan översiktsplanen och de olika trafikprogrammen. I den beskrivs det mer i detalj hur olika områden knyts samman, och hur trafikplanering kan bidra till en mer attraktiv stad. Trafik- och mobilitetsplanen ska uppdateras i samband med att översiktsplanen uppdateras eller efter behov då stora förändringar föranleder detta. Malmö uppskattar att en uppdaterad TROMP behöver antas vart fjärde år, i samband med aktualisering av översiktsplanen.

Cykelprogrammet

TROMP knyter samman översiktsplanens övergripande visioner med andra program, där det beskrivs planerade åtgärder på objektsnivå med specificering av kostnader och tidplan för genomförande.

Malmös cykelprogram är indelat i fem åtgärdsområden som tillsammans ska bygga en bra cykelstad. Alla åtgärder samlat är beräknade att kosta cirka 400 miljoner kronor, ej inkluderat löpande driftsåtgärder. De fem åtgärdsområden beskrivs i korthet i programmet, och är som följer.

  • Åtgärder som stärker Malmös profil som cykelstad.
  • Driftsåtgärder för ökad trygghet och komfort.
  • Övergripande infrastrukturåtgärder.
  • Mindre infrastrukturåtgärder.
  • Åtgärder för förbättrad parkering.

Prisade TROMP

År 2016 vann TROMP EU-kommissionens pris för bästa Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). Utmärkelsen delas ut till den stad inom EU som bäst bedöms arbeta med hållbar trafikplanering.

Vad är det lärande i exemplet?

Det lärande exemplet är planen i sig och det helhetsgrepp som tas, men också den sammanlänkning av processerna. Olika delmål för olika områden som konkretiserar arbetet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen