På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur jobbar Kalmar kommun med cykel i samhällsplaneringen?

Granskad:

Kalmar har en vision om att bli en bra cykelstad med en väl utvecklad infrastruktur för cykel. Kommunen har goda förutsättningar att bli en bra cykelstad, då tätorten är cirka 3 gånger 9 kilometer och saknar större nivåskillnader.

Kommunen har som mål att öka transporter med cykel- och kollektivtrafik. Detta är ett led i deras arbete med hållbara transporter och målet att vara en fossilbränslefri kommun 2030. Kommunen arbetar därför aktivt med att finna lösningar som främjar möjligheterna att ta cykel och/eller kollektivtrafik till olika målpunkter. Detta görs bland annat genom att aktivt arbeta för tillgängliga cykelparkeringar vid hållplatser, men även vid strategiska platser i centrala delen av staden. Kommunen arbetar med att knyta ihop cykling med kollektivtrafiken och aktivt påverka resvanor i hållbar riktning. På så vis kan cykling bli ett alternativ för allt fler resor.

Cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Deras långsiktiga arbete inleddes för cirka femton år sedan då Kalmar började samverka med Trafikverket i samarbetsprojektet "Vi möts i Kalmar", där cykling var ett av flera delprojekt. Detta arbete bidrog till att cykelfrågan började diskuteras internt inom kommunen, vilket medförde en ökad medvetenhet kring cykling. Detta ledde i sin tur till EU-projektet "Baltic Cycling", där det ingick att ta fram en cykelstrategi. År 2008 antog kommunen sin första cykelstrategi med handlingsplan. År 2010 tillsattes en intern arbetsgrupp som bemannades med medarbetare från samhällsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen och kommunledningskontoret. Politikerna blev allt mer intresserade och avsatte medel till projekt som främjar den ökade cyklingen i kommunen.
Cykelstrategin innehåller tolv punkter där samtliga utgör en viktig del i arbetet med att nå visionen om en bra cykelstad. Flera av dessa punkter har koppling till samhällsplanering, men berör även kommunens organisation och samarbetet mellan olika förvaltningar. De punkter som rör samhällsplaneringen är:

 • Säkra gång- och cykelpassager.
 • Trygghet.
 • Cykelparkering.
 • Turismcykling.
 • Fler och bättre cykelvägar.

Punkter som rör organisationen och samarbetet mellan olika förvaltningar är:

 • Samarbete.
 • Utveckla det in.

Dessa punkter lyfts som särskilt viktiga för att lyckas med visionen och cykelstrategin i det interna arbetet.

Cykelbokslut

Varje år gör Kalmar kommun en sammanställning över vilka satsningar och åtgärder som har gjorts inom cykelplaneringen, i ett så kallat cykelbokslut. Detta dokument summerar bland annat resultatet för det gångna året vad gäller budget, genomförda projekt, fysiska åtgärder, genomförda kampanjer, utvärdering av handlingsplanen, hur cyklingen ökar/minskar samt vad som kommer att behövas göras under kommande år.

Cykeln i översiktsplanen

 I kommunens översiktsplan har cykelfrågan fått en tydlig roll i arbetet med att nå hållbar utveckling. Detta ska åstadkommas genom att bland annat skapa sammanhängande cykelnät där underhåll och hög trafiksäkerhet står högt i prioritet. Cykling tillsammans med gång och kollektivtrafik ska prioriteras för att nå kommunens mål med en fossilbränslefri kommun 2030.
Satsningen på cykel är något som lyfts fram av kommunen som ett svar på hur Kalmar ska bli attraktiv för alla. Att kunna cykla till olika målpunkter ses som en viktig del i att skapa ett attraktivt Kalmar. Det är också tydligt att cykling är viktigt för arbetet med att nå hållbar utveckling och hållbart resande.
Översiktsplanen lyfter bland annat arbetet med att bygga bort felande länkar, såväl i staden som mellan de mindre tätorterna utanför staden. Utveckla ett övergripande cykelvägnät mellan byarna och större målpunkter är uttalade ställningstaganden i Kalmar kommuns översiktsplan. Att stärka möjligheten att cykla och/eller åka kollektivt är något som även påverkar en mindre orts utvecklingsmöjlighet. Att skapa säkra cykelparkeringar och knyta ihop cykling med kollektivtrafiken är ett led i att öka invånarnas möjlighet att cykla.

Ställningstaganden i översiktsplanen som rör cykelplanering:

 • Arbeta för att cykelhuvudvägnätet får en hög standard, där cyklister har högsta prioritet i korsningspunkter.
 • Planera för att cykelvägar till skolor är trygga och säkra.
 • Genomföra aktiviteter som uppmuntrar till regelbunden cykling.
 • Ta fram parkeringsnorm för cyklar samt att trygga och attraktiva cykelparkeringar finns nära de större målpunkterna.

Riktlinjer för parkering för cykel vid detaljplan och bygglov

Även riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och bygglov, som även innefattar parkeringsnorm för cykel har tagits fram. Riktlinjerna för parkering för cykeln ska underlätta framtagandet av detaljplaner och handläggning av bygglov. De är vägledande för att beräkna vilken efterfrågan på cykelparkering som ska tillgodoses av fastighetsägaren eller byggherren. Grundprincipen är att parkeringsbehovet ska lösas inom den egna fastigheten. Det finns framtagna riktlinjer för cykelparkering för olika funktioner och verksamheter.

Vad är det lärande i exemplet?

Kalmar kommun har sedan 15 år arbetat brett med cykelplanering. De har aktivt sökt statligt stöd i form av pengar för att på så vis finansiera och komma igång med deras arbete med cykelplaneringen. Genom det årliga cykelbokslutet följs mål och resultat upp. På så vis får kommunen en samlad bild av hur arbetet med cykelplaneringen utvecklas och nya satsningar kan fastställas inför kommande år. Kalmar arbetar även med cykelparkering vid framtagandet av detaljplaner, vilket är en viktig del i arbetet med att främja cyklingen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen