På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Erfarenheter från regional cykelplanering i Skåne

Granskad:

Region Skåne har i sin roll som regionalt utvecklingsansvarig länge arbetat med att utveckla en flerkärnig region med ett tillgängligt transportsystem som möjliggör ett hållbart resande. Cykelstrategin ska ses som en av de fördjupande delarna av den övergripande strategin för ett hållbart transportsystem för Skåne 2050. Den anger den politiska viljeriktningen för hur Skåne ska bidra till att uppnå nationella och globala utvecklingsmål.

Processen med att ta fram en cykelstrategi för Skåne inleddes 2015 som en del i att säkra en hållbar omställning av transportsystemet, med ambitionen med en bred ansats synliggöra vilka vägval och prioriteringar som krävs för att utveckla Skåne som Sveriges främsta cykelregion samt att öka cyklingen och göra den säkrare.

Under 2015 och 2016 togs ett remissunderlag till Cykelstrategi för Skåne fram. Det skedde genom workshops och möten i olika konstellationer med Skånes kommuner, näringsliv och ideella aktörer. Även ett antal analyser och studier genomfördes. Exempel på studie som genomfördes var potentialstudie, som kan visa var det är rimligt att anta att folk skulle cykla om fler skulle cykla. Arbetet resulterade i ett förbättrat och mer tillgängligt GIS-underlag, större kunskap om cykelinfrastrukturen i Skåne samt en kartläggning av potentialen för ökad cykling och dess positiva konsekvenser i form av minskade sjukvårdskostnader. Under remissperioden samlades de skånska kommunerna till ännu en workshop för att diskutera innehållet i strategin. Under tiden som strategin och samrådsredogörelsen färdigställdes pågick ett internt förankringsarbete på Region Skåne. Det var viktigt att tydliggöra den regionala rollen i sammanhanget och vad kommuner kan förvänta sig av Region Skåne.

När cykelstrategin beslutades i Regionala Utvecklingsnämnden sommaren 2017 fanns det en tydlig plan för hur arbetet skulle fortsätta. I den så kallade Cykelutvecklingsplattformen sker samverkan med kommunerna i Skånes "fyra hörn". Agendor sätts för de cykelfrågor som är prioriterade i respektive länsdel för att få till ett så handlingskraftigt arbete som möjligt. För att skapa en fysisk arena för cykelplanerare att mötas på arrangeras nu årligen Skånskt Cykelforum.

Jämte det strategiska dokumentet för cykelutvecklingen har den regionala transportinfrastrukturplanen (RTI) tagits fram och beslutades i januari 2018. Till RTI-planen togs även en cykelvägsplan fram som pekar ut vilka objekt som prioriteras under kommande planperiod 2018 – 2029. Eftersom det i cykelstrategin redan tagits fram ett basnät för cykel samt ett prioriterat nät med stor potential kunde dessa analyser ligga till grund för prioriteringarna i cykelvägsplanen.

Vad är det lärande i exemplet?

Flera framgångsfaktorer kan identifieras när det gäller arbetet med den regionala cykelplaneringen. En tydlig övergripande strategi och målsättning har gett legitimitet till det fortsätta arbetet med att implementera cykelstrategin. En politisk förankring och ägandeskap är mycket viktigt för att nå framgång i arbetet.

Den omfattande samverkan med de skånska kommunerna och andra aktörer som pågick under hela strategiarbetet ledde också till att skapa ett gemensamt ägandeskap för frågan. Samtidigt blir startsträckan kortare när det gäller att genomföra konkreta insatser som bidrar till att uppfylla målen. Tack vare den samverkansplattform som etablerats med kommunerna genom bland annat Strukturbild för Skåne fanns det goda förutsättningar för att etablera en motsvarande form för samverkan när det gäller cykelutvecklingen i Skåne.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen