På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

En cykelplan med goda ambitioner, Sollentuna kommun

Granskad:

I Stockholmsregionen har cyklandet nästan fördubblats under de senaste tio åren och trenden är fortsatt stark. På senare tid har cykeln även börjat ses som ett alternativ för mer långväga resor. Den genomsnittliga cykelresan för arbetspendlare är nio kilometer. Huvuddelen av dessa resor görs av personer som bor i Stockholm stads grannkommuner, däribland Sollentuna kommun. Det är därför viktigt att se cykelnätet i Sollentuna som en del i ett större sammanhang. Sollentuna kommun har tagit fram sin andra cykelplan som ska vara vägledande i olika förvaltningars arbete med cykelutveckling. Den är mål-, handlings- och uppföljningsinriktad.

Förbättringar i cykelnätet gynnar inte bara Sollentunas invånare utan även cyklister från närliggande kommuner. Det gäller inte minst de regionala cykelstråken som löper genom Sollentuna och som är viktiga pendlingsstråk för hela regionen. Totalt sex regionala cykelstråk inom Sollentuna kommun har hög prioritet och standard. Sollentuna kommun verkar för att uppgradera och bygga ut dessa till den standard som anges i den regionala cykelplanen (med reservation för att det på vissa platser inte är möjligt utifrån de lokala förutsättningarna). De kriterier som avgör den regionala standarden är bland annat bredder, beläggning, belysning, sikt och vägvisning med mera. Uppgraderingen beräknas vara klart senast år 2030.

Cykelplanen

Cykelplanen antogs av kommunfullmäktige 2014. Den innehåller flera olika slag av insatser och åtgärder och kan följas upp med indikatorer. Åtgärderna är indelade i fem målområden:

 • Cykling ska uppmuntras och prioriteras högt.
 • Cykelnätet ska vara gent och sammanhängande.
 • Cykelnätet ska utformas på ett trafiksäkert och tryggt sätt.
 • Servicen för cyklister ska vara god under hela resan.
 • Cykelnätet ska hålla en hög standard under hela året.
 • För att följa upp cyklingen i samhällsplaneringen har kommunen tagit fram två indikatorer:
 • Checklista för hur cykeln ska beaktas i olika skeden av planprocessen.
 • Cykelfrågor i styrdokument.

Kommunens prioriteringar

Arbetet med cykelåtgärder i kommunen ska prioriteras och genomföras i sammanhängande stråk, vilket ger ett tydligare resultat än punktinsatser i flera stråk samtidigt. Det blir också lättare att kombinera åtgärderna i de prioriterade stråken med beteendepåverkansåtgärder. I Sollentuna kommun baseras prioriteringen av cykelstråken på stråkens roll och betydelse i transportsystemet, där högst prioritet har standard 1 som följs av 2 och 3. De olika standarderna har följande förklaringar:

 • Standard 1 består av regionala cykelstråk och kommunala huvudcykelstråk. Syftet med dessa cykelstråk är att binda samman viktiga målpunkter i regionen och erbjuda snabba och direkta resor inom kommunen och till närliggande kommuner.
 • Standard 2 är cykelstråk som inte utgörs av regionala cykelstråk eller kommunala huvudcykelstråk utan är övriga cykelstråk som inte går i blandtrafik. Cykelstråken i standard 2 har en viktig lokal funktion och fungerar även som matarstråk till standard 1.
 • Standard 3 omfattar det övriga cykelnätet i med gator där cyklister är hänvisade till blandtrafik. Cykelstråken i standard 3 har som uppgift att samla upp cyklister från bostadsområdena och mata dem till det övriga cykelnätet.

Satsningar på cykelparkeringar

Sollentuna kommun har goda förutsättningar för att främja cykling. En stor del av kommunens invånare bor inom två kilometer från närmaste pendeltågstation och centrumområde. De korta avstånden gör att det ges stora möjligheter att konkurrera med bilåkning. Närheten till pendeltågsstationerna innebär även att möjligheterna att kombinera cykel och tåg är goda. Sollentuna har väl utbyggda cykelparkeringar vid kommunens pendeltågsstationer. I stort sätt är samtliga pendeltågsstationer försedda med väderskyddade cykelställ med möjlighet till ramlåsning. Även högfrekventa busshållplatser är försedda med cykelställ. Sollentuna kommun har tagit fram en parkeringsnorm för cykelparkering. Där anges att cykelparkering ska ingå i alla nybyggnads- och ombyggnadsprojekt och att antalet platser ska bevakas på samma sätt som bilparkering.

Vad är det lärande i exemplet?

Sollentuna kommun fick priset "Årets cykelprestation" år 2017, som är ett regionalt pris. Bland länets 26 kommuner hade Sollentuna utmärkt sig bäst vad gäller utbyggnad av regionala cykelvägar, byggande av cykelparkeringar, drift och underhåll och andra cykelfrämjande åtgärder.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen