På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arbetet med cykelfrågor i Stockholm

Granskad:

Befolkningsökningen i Stockholm innebär ökad trängsel och ökande transportbehov. För att på ett hållbart sätt klara utmaningarna räcker det inte att bygga ut kapaciteten för olika transportslag, det behövs även en prioritering mellan stadens olika funktioner. Sedan några år arbetar Stockholms stad efter sin trafikstrategi, "Framkomlighetsstrategin". Den bygger vidare på kommunens Vision 2030 och översiktsplanen och beskriver med styrande principer inriktningen för planering av stadens vägar och gator.

Framkomlighetsstrategin fastslår att en större andel resor ska ske med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Strategin innehåller fyra huvudinriktningar. Under var och en av dessa finns ett antal mål som kontinuerligt följs upp. Strategin har prioriterat de färdsätt som möjliggör transporter av människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, cykel, gång och godstrafik med effektiv beläggning.

Hösten 2017 gjordes en första större uppföljning av framkomlighetsstrategin. Den visar att 17 av de 21 åtgärdsförslagen bedöms vara helt uppfyllda. Samtidigt konstaterades att det saknas inriktning för vistelsevärden i de offentliga rummen. Genom kompletteringen med offentliga rum förstärks inriktningen som handlar om staden som mötesplats. Framkomlighetsstrategin kommer därför kompletteras med ett antal planeringsprinciper för utveckling av offentliga ytor till mötes- och vistelseplatser.

Framkomlighetsstrategin har tagits fram och beslutats i stor enighet av stadens trafikkontor med stöd av berörda förvaltningar, andra aktörer och beslutsfattare. Den har möjliggjort en ökad samsyn inom trafikplaneringen kring nödvändiga avvägningar och prioriteringar.

Cykel prioriteras

Cykel är ett av de transportslag som pekas ut att prioriteras. I linje med strategin genomförs omfattande satsningar för att möjliggöra ökad cykeltrafik. Under fem år med start 2014 prioriteras utbyggnaden av cykelvägnätet och andra åtgärder för att öka cykeltrafiken. Utbyggnad av cykelparkeringar, vägvisning, drift och underhåll samt prioriterad framkomlighet vid vägarbeten är exempel på områden det gjorts stora förbättringar.

Dialog med stockholmarna

Stockholms stad arbetar på olika sätt med innovativa cykelfrämjande åtgärder. Möjligheter att till exempel tillåta dubbelriktad cykling på enkelriktade gatusträckor testas på flera håll. Andra exempel är en utbredd användning av sopsaltning som inneburit stora förbättringar för vintercykling, och försök med särskilt utformade vägmärkesstolpar vid sidan av cykelbanan.

Stockholms stad har successivt utvecklat möjligheterna att ta emot synpunkter och föra en dialog med stockholmarna. Genom appen "Tyck till" är det på ett enkelt sätt möjligt att lämna synpunkter eller egna idéer kring trafik- och utemiljön. Synpunkter inom cykeltrafikområdet är vanligt förekommande. På webbplats och Facebooksidan "cykla och gå i Stockholm" publiceras löpande ny information om såväl pågående som planerade cykelprojekt, med utförlig information om syfte, tidplan med mera för respektive projekt.

Vad är det lärande i exemplet?

Arbetet i Stockholm är framgångsrikt eftersom inriktningen är beslutad i bred enighet samt att arbetet genomförs systematiskt och kontinuerligt följs upp. Utifrån en långsiktig vision och intentionerna i översiktsplanen prioriterar framkomlighetsstrategin bland annat cykeltrafiken. Därtill finns en framtagen cykelstrategi som anger inriktningen för stadens agerande i arbetet med att öka cyklandet. Cykelplanen pekar ut konkreta åtgärder med prioriteringar av de mest angelägna behoven. Täta avrapporteringar och ekonomisk uppföljning redovisas flera gånger årligen i ansvarig nämnd som är Trafik- och renhållningsnämnden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen