Parkerings- och mobilitets-lösningar i Malmö

Cykelgarage i Malmö
Cykelgarage i Malmö: Foto: Mirja Ranesköld, Boverket

Malmö stad har tagit fram en ny, mer flexibel, parkeringsnorm som gick ut på remiss i början av 2018. Staden har även arbetat med pilotprojekt som Ohboy, ett kombinerat hyreshus och hotell som är cykelanpassat. I Ohboy ska hyresgästerna kunna leva ett modernt och rörligt liv utan egen bil.

Parkeringslösningar ska stödja stadens mål, bland annat en förändrad färdmedelsfördelning enligt stadens Trafik- och mobilitetsplan, men också att byggkostnader hålls nere, bättre förutsättningar för näringsliv och effektivare markanvändning i staden. Lägre byggkostnader kan bidra till en bättre marknad för bland annat för bostadsbyggnation. I allt fler urbana framtidsscenarier förutspås att bilinnehavet ska minska. Det behövs ett ökat fokus på goda lösningar för cykel samt andra alternativ till att äga en egen bil. Nyckeln till att åstadkomma detta är målinriktad samverkan mellan fastighetsägare, verksamhetsutövare, boende och kommun.

Ny parkeringsnorm ska motivera byggaktörerna

Många kommuner som tar fram nya parkeringstal arbetar med en mer flexibel norm, som möjliggör reduktion av bilnormen. Såväl Malmös nuvarande som den nyframtagna parkeringsnormen är flexibel.
Den nuvarande parkeringsnormen är från 2010, och tillåter exempelvis ett sänkt parkeringstal för bil på upp till 30 procent, om bilpool och andra mobilitetsåtgärder finns.

I normen beräknas både antalet bil- och cykelplatser som ska anordnas för bostäder utifrån antalet lägenheter. Den kräver 2,5 cykelplatser per bostad i flerbostadshus, varav minst en lättillgänglig. Den nya normen kräver istället 30 cykelplatser per tusen kvadratmeter byggarea. 40 procent av cykelplatserna ska vara lättillgängliga, och tio procent av alla cykelplatser ska vara anpassade för platskrävande cyklar, såsom lådcyklar. Malmö stad vill inte sänka normen för bil utan en motprestation, som stärker mobilitet för cykel och kollektivtrafik. De menar att incitamentet att vilja komma ned i bilparkeringar är tillräckligt för att byggherrarna ska motiveras att arbeta med exempelvis cykelfrämjande åtgärder. Många aktörer ser att tillgängligheten för cykel kan vara positivt i deras marknadsföring, och ett mervärde för deras bostäder när det är dags för försäljning.

Reduktioner blir lättare vid mindre lägenheter

Malmö har sett att det finns ett mindre behov av bil vid mindre lägenheter, och därför ska den nya normen underlätta för reduktioner vid små lägenheter. Det ska i särskilt gynnsamma fall, i centrala stationsnära lägen, vara möjlighet att bygga lägenheter med mycket låga parkeringstal – ner mot noll bilplatser (bortsett från parkering för rörelsehindrade och parkering för besökare som alltid måste lösas). Reduktionerna kan uppnås bland annat genom åtgärder som gynnar cykeln.

Några exempel på åtgärder kan vara cykelservicestationer med pump och verktyg på gård eller i garage, eller en leasad cykel som följer med i bostadsrätten – eller gratis cykelservice. Det är ganska vanligt att byggaktörerna väljer att göra sådana åtgärder redan idag.

Cykelhuset Ohboy

I Västra Hamnen i Malmö står pilotprojektet Ohboy, ett sju våningar högt hyreshus, som färdigställdes 2017 och som på försök har parkeringsnorm noll. Ohboy har bara en parkeringsplats, en tillgänglighetsparkering, trots att huset har 55 lägenheter och 31 hotellrum. Oh Boy utgör ett pilotprojekt och i det åtagande ligger även att arkitektfirman och byggherren under tio års tid skall utföra studier för att utreda vilken inverkan denna förändrade parkeringsnorm har haft på de boende.

För att säkerställa att bilinnehavet i Ohboy verkligen blir noll, har Malmö stad och byggherren kommit överens om att hela kostnaden som sparas på bilplatser till huset ska investeras i olika mobilitetsåtgärder, marknadsföring av bilfritt boende och uppföljning av projektet. Detta gav byggherren incitament att föreslå egna kreativa lösningar, och de kunde satsa fullt ut på ett hållbart resande för de boende. Ett undantag är dock kravet att byggherren måste tillhandahålla parkering för funktionshindrade. Ohboy har inga hyreslägenheter i markplan eftersom det i detaljplanen ställdes krav om verksamhet i markplan. Den lösning som byggherren valde, var att istället skapa hotellrum.

Såväl lägenheterna som hotellrummen i Ohboy är byggda för ett cykelanpassat liv. Hyresgästerna kan teckna ett mobilitetskontrakt där det ingår allt ifrån erbjudanden på kollektivtrafik, bilpool, lånecyklar och cykelservice. Cykeln kan tas med ända upp till lägenhetsdörren i en extra stor hiss och, och utanför varje lägenhet finns på varje våning plats att parkera cykeln direkt utanför dörren. På gården finns pump, tvätt- och servicemöjlighet. Hyresgästerna får även möjlighet till paketleverens genom husets serviceboxar, så att inköp kan levereras direkt hem, och i trapphuset sitter en monitor från Skånetrafiken som informerar om kollektivtrafiken. När den vanliga cykeln inte räcker till, har hyresgästerna bland låne-cyklarna tillgång till vikbar pendlingscykel, lådcykel och specialbyggda cyklar för att skjutsa både gäster och barn. Vid bokning av hotellrum ingår en vikbar cykel, och som tilläggsval finns hyrbar lådcykel.

Ohboy ska utvärderas kontinuerligt, två, fem och tio år efter färdigställandet, för att ta reda på hur väl konceptet fungerar och vilken effekt de olika mobilitetsåtgärderna haft på de boendes resval. Utvärderingarna initieras och bekostas av fastighetsägaren, och genomförs i samarbete med Malmö Universitet och Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2).

Vad är det lärande i exemplet?

Det lärande med Malmös arbete med parkerings- och mobilitetslösningar, och cykelhuset Ohboy, är utöver de tekniska exemplen från Ohboy, att det med hjälp av medvetna val är möjligt att styra omställning mot ökad mobilitet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej