På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mo-Bo-projektet

Granskad:

Forskningsprojektet Mo–Bo i Upplands Väsby försöker genom att realisera mobilitetslösningar och tjänster möta de boendes behov och med de satsningarna göra det privata bilägande överflödigt. Genom att utforma åtgärder som stödjer och kanske rent av driver på de boende att välja cykel framför bil kan kommunen och byggherrar påverka de boendes resvanor mot ett mer hållbart resande.

Att skapa ett väl utvecklat cykelnät är en viktig förutsättning för att främja cykeln, men även att få in cykelfrämjande åtgärder i boendemiljön, är en viktig faktor. För att nå dit krävs det dock ett nära samarbete och ett gemensamt mål med planeringen och byggandet.

Upplands Väsby har ett mål om hållbara transporter och i pilotprojektet "Vilunda" har de tagit fram en detaljplan för ett flerbostadshus med parkeringstal 0. Idén kom från fastighetsägaren, som har en vision om det hållbara samhället.

Mo–Bo är ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla flerbostadshus, där arkitekturen stöttar ett hållbart levnadsmönster och hållbart resande. Här ska det till exempel vara lätt att välja cykeln framför bilen! Genom att skapa plats och väl genomtänkta lösningar, såväl i byggnaden som inom kvarteret, ska cykeln vara det naturliga valet framför bilen. Men det krävs ytterligare åtgärder för att främja ett hållbart resande.

Lågt parkeringstal kan främja cykeln

En viktig cykelfrämjande åtgärd är parkeringstalet kopplat till flerbostadshuset, det vill säga hur många bilparkeringar byggherren måste lösa inom sin egen fastighet till de boende. Detta är något som kommunen råder över och som fastställs i kommunens framtagna parkeringsnorm.
Parkeringstalet har en stor inverkan på hur bostadskvarteret kan utformas. Genom att sänka kravet på bilparkeringar minskas de boendes tillgång till parkering, och samtidigt frigörs yta till andra funktioner som till exempel större bostadsgård.

En uppenbar risk är dock att de som flyttar in har bil och då måste de ställa sin bil på stadens mark, vilket i sin tur kan leda till brist på bilparkering i området. För att de boende ska välja bort ägandet av en bil krävs därför ytterligare faktorer som till exempel närhet till såväl kollektivtrafiken som cykelnätet. Kommunen har därmed genom sin strategiska planering stora möjligheter att påverka de boendes val av att äga bil samt sätt de väljer att transporterar sig på.

Projektet är dock inte helt bilfritt då det enligt plan- och bygglagen ska finnas möjlighet att anordna parkering för rörelsehindrade vilket enligt Boverket byggregler ska kunna ordnas efter behov inom 25 meter från entrén. Det finns även tre platser för bilpoolen som fastighetsägaren står för.

Cykelparkeringen

Eftersom projektet ska byggas med inriktning mot bilfritt boende har kommunen ställt högre krav på cykelparkering och utrymmen än brukligt. Byggprojektet har ett cykeltal på 3,4 cyklar per lägenhet, vilket i detta fall motsvarar cirka 220 cykelplatser. Flertalet av cykelparkeringarna har förlagts inomhus i en gemensam cykelhall. Även den gemensamma gården kommer att rymma cykelställ. Ytterligare mobilitetslösningar är en cykelpool kopplat till byggnaden, som de boende kan nyttja vid behov.

Invändiga mobilitetslösningar som främjar cykeln

Hela kvarteret måste anpassas efter målet att de boende inte ska behöva äga egen bil, men även invändigt måste det byggas för dessa mobilitetslösningar och tjänster. Det kan handla om att skapa plats för:

  • Lobby – en slags entréhall som anpassas efter att kunna ta emot leveranser av olika slag.
  • Behovet av större hiss så att lådcykeln kan få plats.
  • Entrédörrarna bör utrustas med "självöppnande" dörrar, för att boende ska slippa öppna tunga dörrar med en cykel.
  • Kylrum – för möjligheten av hemleverans av matvaror.
  • Leveransboxar – för möjligheten av hemleverans av varor.
  • Cykelrum med plats för cykelservice med mera.
  • Miljörum för sopsortering kan behöva vara extra stort så att de boende inte ska behöva ta bil för att bli av med skräp.

Genom att skapa plats för ovannämnda funktioner skapas det bättre förutsättningar för de boende att nyttja cykeln för sina transporter i vardagen.

Vad är det lärande i exemplet?

Mo–Bo-projektet visar vikten av att cykelfrågan kommer in tidigt i planprocessen, då cykelfrämjande åtgärder kan få stora effekter på utformningen av detaljplanen. Projektet visar att cykelfrämjande åtgärder lika mycket är en strategisk fråga som en fråga som måste tas med vid utformningen av detaljplanen som vid genomförandet av projektet för att lyckas. Därmed är det viktigt att byggherren kommer in tidigt i planprocessen och är aktivt med i utformningen av detaljplanen.
Störst betydelse för bostadskvarterets utformning har det faktum att boendeparkeringen kan tas bort och ersättas av en större gemensam innegård. På så vis kan bostadskvarteret omgestaltas och ge plats för sociala och ekologiska värden såsom omhändertagandet av dagvatten och gemensamma vistelseytor. Gården kan då bli den gemensamma platsen som främjar den lokala sociala hållbarheten. Att förbättra möjligheterna att cykla är alltså inte bara miljömässigt hållbart utan bidrar också till den sociala hållbarheten genom att höja förutsättningarna att jämlikt delta i samhället.

För att de boende verkligen ska kunna erbjudas ett annat alternativ till bilägandet är det även en fördel om flera närliggande fastigheter går ihop för att lösa olika mobilitetstjänster som till exempel bilpool och cykelpool.

Faktaruta om Mo-Bo

Mo-Bo- projektet drivs av Theory into practice. Projektet Mo-Bo undersöker hur arkitektur kan stötta omställningen till ett mer hållbart samhälle, med ökat delande och ökad mobilitet. Bostadsprojektet Vilunda i Upplands Väsby är ett projekt där de inkluderar mobilitetslösningar som tjänster. De utforskar vad nya sociala och tekniska innovationer kan ge för konsekvenser för de rumsliga dimensionerna. Hur kan de gemensamma ytorna i huset utvecklas till att underlätta ett resursdelande liv? Projektet är ett egeninitierat forskningsprojekt, med stöd från Vinnova – Utmaningsdriven innovation som utvecklas parallellt med bostadsprojektet Vilunda i Upplands Väsby.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen