På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Det ska vara lätt att ta sig till Linnéuniversitetet!

Linnéuniversitetet i Kalmar håller på att uppföra nya lokaler i centrala delen av staden. Universitet byggs ut i etapper och första etappen beräknas vara klar för inflyttning hösten 2018. Linnéuniversitetet beräknas stå helt färdigt år 2020. Ett viktigt mål är att det ska bli enkelt, och därmed attraktivt, att cykla till universitetet. Både för studenterna och för de som arbetar där.

Satsningen syftar till att samla universitetets utbildningar på ett ställe i staden. Idag är de utspridda på 17 olika platser i staden. Valet att samla Linneuniversitet till en plats i staden kommer innebära förändringar av cykelrörelserna i staden. Totalt kommer universitetet i Kalmar ha 14 000 studenter, varav cirka 6 000 på heltid. Enligt Linnéuniversitetet cyklar cirka 80 procent av studenterna till universitetet. Kommunen har därför sett behovet av att tidigt i processen ta med cykel i valet av bland annat lokalisering. Cykelfrågorna har varit en naturlig del under hela planprocessen.

Identifierar svagheter i cykelnätet

Då cykelrörelserna kommer bli mer koncentrerade i stråk, vilket kan leda till problem i vissa kapacitetssvaga punkter, tog kommunen fram en utredning för att identifiera eventuella svagheter i det centrala cykelnätet. Utredningen utgick från var studenterna bodde för att identifiera deras cykelrörelser. Kommunen utgick även från kommande utvecklingsområden i centrala Kalmar och dess omnejd för att identifiera förväntade cykelströmmar.
Utredningen visade tydligt vilka cykelstråk som kommer att bli viktiga för såväl studenter som övriga invånare. Den påtalade även brister i det befintliga cykelvägnätet som till exempel:

  • Felande länkar.
  • Osäkra övergångar.
  • Kapacitetsbrister.

För att cykeln ska bli ett attraktivt och säkert färdmedel har kommunen valt att åtgärda flera av bristerna som har identifierats. För att kunna genomföra detta har de beviljats 50 procents medfinansiering från staten i form av Stadsmiljöavtal. De åtgärder som kommer att genomföras är bland annat:

  • Signalprioritering för kollektivtrafik och cykel längs det största stråket genom staden. Mikrovågsdetektorer som känner av cykeln. Mer konsekvent utformad trafiksignalreglering.
  • Nya gång- och cykelbanor.
  • Flertalet upphöjningar av cykelpassager.
  • Standardhöjning/trafiksäkerhetsåtgärder vid busshållplatser.
  • Förbättrade cykelpassager i en av Kalmars större korsningar.

Denna satsning kommer att påverka stora delar av stadens gång- och cykelnät och gagnar således samtliga invånare i Kalmar.

Cykelparkering

I ambitionen att få så många som möjligt att ta sig till Linnéuniversitetet med cykel har tillgång på tillräckligt många cykelparkeringsplatser varit en central fråga. En svårighet har dock varit att beräkna antalet platser då många av de totalt 14 000 studenterna endast deltar i undervisning vissa dagar i veckan. För att möta behovet har kommunen planlagt för 1 300 korttidsparkeringar, varav 25 procent ska finnas under tak i det planerade parkeringsgaraget.

Vad är det lärande i exemplet?

Genom att lyfta blicken från planområdet och se hur lokaliseringen faktiskt påverkar cykelströmmarna i hela staden kan kommunen nu på ett strategiskt sätt arbeta för att skapa bra förutsättningar för cykling. Inte enbart för studenterna, utan även för samtliga kommuninvånare som kommer att kunna cykla mer säkert.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej