På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bymiljövägen i Smedby

Granskad:

En bymiljöväg (kallas även bygdeväg eller 2 minus 1-väg) är en lågtrafikerad väg som målas och skyltas så att det blir tydligt för alla trafikanter att de måste samsas om utrymmet och ta hänsyn till varandra.

Bymiljövägen består av en dubbelriktad körbana i mitten, så smal att två bilar inte kan mötas, med en vägren på varje sida. Vid möte mellan motorfordon får du använda vägrenen tillfälligt, om det kan ske utan fara. Vägrenen ska användas av gående, cyklister och ryttare. Vägrenen är bredare än vanligt så att de oskyddade trafikanterna förfogar över en bredare yta.

Att du som trafikant ska "iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna" är en av grundbestämmelserna i trafikförordningen (1998:1 276) 2 kap. 1 §. Är vägen smal och sikten dålig ska du anpassa hastigheten och vara uppmärksam. Utformningen av en så kallad bymiljövägen är ett sätt att förstärka det beteendet.

Varför en bymiljöväg?

Trafiksituationen längs Smedbyvägen hade gjort att flera boende i området såg behovet av en säkrare skolväg i form av en ny gång- och cykelväg. Detta var dock något som kommunen inte ansåg vara möjligt att genomföra då det inte fanns tillräckligt med utrymme för att anlägga en tillräckligt bred gång- och cykelväg. Ett ytterligare hinder var att det inte skulle finnas plats för omhändertagandet av dagvattnet om ny mark togs i anspråk för att anlägga ny gång- och cykelväg. Kalmar kommun ansåg det inte vara rimligt att köpa in delar av närliggande fastigheter för att kunna anlägga en gång- och cykelväg.

Kalmar kommun valde istället att omforma ca 1 100 meter av sträckan till en bymiljöväg till en kostnad på cirka en miljon kronor. Bymiljövägen stod klar hösten 2016.

Utformning av bymiljövägen

Den ursprungliga vägen var sju meter bred där vägrenen utgjorde 0,5 meter på vardera sidan. Vägen omdisponerades så att körbanan utgjorde 3,4 meter och gång- och cykelvägen 1,8 meter på vardera sidan om körbanan.

Framgångsfaktorer för en lyckad bymiljöväg

Det finns ett fåtal genomförda bymiljövägar i Sverige. Effekterna har varierat. Det är en lösning som inte fungerar överallt, utan som vanligt gäller det att se utifrån platsens förutsättningar. Vad var det då som gjorde att arbetet föll ut väl i Kalmar? Kommunen lät göra en undersökning i Smedby och har identifierat vissa framgångsfaktorer, men även vissa behov av åtgärder.

Det som var särskilt lyckosamt i detta projekt var platsens förutsättning:

  • Låg hastighetsgräns på 40 km/h.
  • Måttlig trafikintensitet.
  • Goda siktförhållanden, vilket minimerar risken för överraskande möten i bilkörfältet i kurvor.
  • Det finns byggnader utmed hela sträckan, vilket är hastighetsdämpande.
  • Den valda dimensionen av körbanan i projektet samt de två gång- och cykelfälten anses vara väl fungerande mått utifrån platsens förutsättningar.

Vad är det lärande i exemplet?

Låt platsens förutsättningar välja åtgärd och våga prova nya grepp – det behöver inte medföra dyrare lösningar. Informera invånarna, genomför och utvärdera!

Genom att jobba med säkrare gång- och cykelvägar skapas förutsättningar för de boende att cykla till olika målpunkter i stället för att ta bilen. Detta främjar folkhälsan och miljön. Samtidigt lär det barnen tidigt att cykla och vistas i trafiken.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen