På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Säkrare skolvägar i Kalmar

För att få fler barn och ungdomar att cykla till skolan krävs det att skolvägen dit är säker och upplevs trygg. Om skolvägen upplevs som osäker kommer skjutsandet med bil att kvarstå eller öka, vilket i sin tur skapar en trafiksituation där fler och fler väljer att skjutsa sina barn.

Detta är en utmaning som Kalmar kommun står inför i och med en ny etablering av en grundskola, förskola samt särskola vid Brofästet strax norr om centrala Kalmar. Inom området kommer det även att ske en utveckling av befintlig idrottsverksamhet. Platsen kommer således att vara en målpunkt för skolelever, men även för övriga kommuninvånare som ämnar utöva någon idrottsaktivitet. Skolan kommer att få ett upptagningsområde som omfattar stora delar av centrala Kalmar.

För att säkra cykelvägarna till den nya skolan har Kalmar kommun tagit fram en utredning som ska säkerställa en bra och säker skolväg med cykel. Här har barnperspektivet haft en avgörande roll i arbetet med att säkerställa skolvägarna.

Skolan kommer att inrymma cirka 800 elever, vilket genererar nya cykelströmmar i flera delar av Kalmar. I och med att det rör sig om barn från mellanstadiet och upp till högstadiet samt förskola blir säkerhetsaspekterna extra viktiga. Som ett led i att säkra skolvägarna tog Kalmar fram riktlinjer för vilken typ av skolvägar som är säkra och mindre säkra för barn i olika årskurser. Riktlinjerna utgick från Trafikverkets kriterier i skriften Cykelleder för rekreation och turismklassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, 2014:174. Dessa har sedan justerats för att anpassas efter funktionen skolväg för de olika målgrupperna, förskola och mellan- och högstadieelever. Många av åtgärderna handlar om att separera fotgängare och cyklister från motorfordon när hastigheten är över 30km/h, men också att se över en del korsningar. Vissa trygghetsåtgärder kommer även att göras i gång- och cykeltunnlar, som till exempel ökad belysning.

Dialogarbetet

I arbetet med att säkra skovägarna till den nya skolan har kommunens barn- och ungdomsförvaltning fört dialog med elevråden i de skolor som kommer att flytta till den nya skolan. De har tillsammans bland annat genomfört en SWOT-analys med elever, vårdnadshavare och personal. De har även cyklat tillsammans i området.

Med hjälp av en pedagogisk cykelkarta, som ska visa färdvägar och landmärken, ska det bli enkelt för såväl skolbarnen som övriga att ta sig till skolan och de idrottsaktiviteter som finns där. Kartan ska vara ett sätt att få fler att cykla till området.

Vad är det lärande i exemplet?

Att etablera en ny grundskola kräver noggranna avvägningar och analyser utifrån flera aspekter, inte minst utifrån säkerhetsaspekten. Många elever ska ta sig till och från skolan varje dag på ett säkert sätt, och allra helst ska eleverna och de som arbetar där ta sig hit med cykel. Då är det viktigt att cykelvägarna blir trafiksäkra. För att nå dit behöver kommunen göra flertalet analyser. Resultaten bör sedan arbetas in i utformningen av detaljplanen, men det kommer även behövas större insatser utanför detaljplanen, då upptagningsområdet sträcker sig en bra bit utanför planområdet. Denna satsning på stadens cykelnät kommer även att få positiva effekter för samtliga invånare. En ytterligare aspekt i utformningen av cykelvägarna har varit vikten av att ta hänsyn till de olika åldersgrupperna som ska nyttja cykelvägarna. Barnens spridda åldrar gör att säkerhetstänket för utformningen av cykelvägarna ser olika ut för de som går i fyran respektive de elever som går i nian. Arbetet har även krävt ett samarbete mellan flera olika förvaltningar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej