Cykelparkeringsguider

Cykelparkering är viktig. Varje cykelresa börjar och slutar vid någon form av cykelparkering. Hur smidigt, tryggt och säkert vi upplever att hämta och lämna cykeln är, påverkar både vår reseupplevelse och vår benägenhet att välja cykeln. Genom att aktivt arbeta för att förbättra cykelparkeringar kan fastighetsägare få nöjdare hyresgäster.

Göteborg stad har tagit fram två olika cykelparkeringsguider, som ska hjälpa fastighetsägare, fastighetsförvaltare och planerare med konkreta råd och exempel på hur kvalitén hos cykelparkeringen kan förbättras i och kring fastigheter. Den ena vänder sig till personer och företag som planerar och bygger fastigheter och den andra vänder sig till fastighetsförvaltare. Båda skrifterna har som syfte att hjälpa berörda personer med planering av cykelparkeringar vid nybyggnation respektive förvaltning.

Cykelparkeringsguide till aktörer som planerar och bygger fastigheter

Skriften har utformats för att guida aktörerna i byggprocessens alla steg: från tidig planering över projektering och detaljutformning till färdigställande och förvaltning.

Skriften inleds med att beskriva varför det är viktigt att jobba med cykelparkering. Här finns också en koppling till kommunens övergripande strategier och målsättningar för cykeltrafik. Skriften innehåller planeringsförutsättningar för cykeltrafiken, till exempel hur många cykelparkeringsplatser som det ska projekteras för, men också var cykelparkeringarna bör ligga och vilka ytor som krävs för att skapa fungerande miljöer för cyklister och cykeltrafik. I detta ingår till exempel även utformning av tillfarter till fastigheten, vilken typ av cykelställ som bör väljas och var dessa ska placeras.

I slutet av skriften finns det även några kapitel med aspekter som är aktuella när fastigheten är byggd, exempelvis skyltning och förvaltning.

Skriften kan användas som en ren handbok, där ett projekt följs från början till slut. Det går även att använda den som en uppslagsbok där det är möjligt att gå direkt till en särskild frågeställning. I slutet av varje kapitel finns en kort checklista och det finns också en sammanfattning av checklistorna i sista kapitlet.

Cykelparkeringsguide till aktörer som förvaltar fastigheter

Skriften vänder sig till fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Kommunen vill genom skriften inspirera och hjälpa fastighetsägare och fastighetsförvaltare med konkreta råd och exempel på hur kvaliteten hos cykelparkeringar kan förbättras i och kring befintliga fastigheter. Det primära målet från kommunens sida är att få fler personer att använda cykel som färdsätt. Mervärdet för fastighetsägaren är mer nöjda hyresgäster, att utrymmen används mer effektivt samt minska problemen med övergivna eller felparkerade cykler. Dåliga parkeringslösningar leder till oreda, missnöjda användare, det försvårar städning och underhåll av fastigheten och det ger en försämrad arbetsmiljö för de fastighetsföretagets servicepersonal.

Skriften beskriver en arbetsprocess som inleds med en nulägesbeskrivning i och omkring fastigheten. Utifrån den bristanalys som därefter görs föreslås åtgärder. Åtgärderna beskrivs i guiden genom en 4-stegsprincip – Underhåll, optimera, bygg om och utveckla samt bygg ut. 4-stegs-principen ska användas oavsett problem och alltid med stegen i samma ordning.

  • Steg 1: Underhåll av befintliga cykelparkeringar. Genom att städa, rensa och förbättra underhållet kan ofta kvaliteten av cykelparkeringen förbättras och problem lösas utan nyinvesteringar.
  • Steg 2: Optimera med små medel. En optimerad cykelparkering kan till exempel åstadkommas genom skyltning, information och färgmarkering.
  • Steg 3: Bygg om och utveckla. Om de två första stegen inte räcker till kan större åtgärder behöva göras, exempelvis installation av bättre cykelställ, ändring av rumsindelning eller att reserverade platser införs.
  • Steg 4. Bygg ut. Om problemen kvarstår efter de tre första stegen kan en utbyggnad av till exempel cykelgarage eller nybyggnad av cykelparkering behöva göras.

Vilken koppling finns till samhällsplaneringen?

Skrifterna är ett sätt att i ett tidigt skede kommunicera kommunens ambitioner kring cykelfrågan. De blir ett sätt att konkretisera kommunens intentioner i översiktsplanen och trafikstrategin. Skrifterna blir på så vis ett viktigt instrument i samhällsplaneringen från översiktsplan till genomförande.

Vad är det lärande i exemplet?

För att hela kedjan från den strategiska planeringen till genomförandet ska fungera krävs det att riktlinjerna i översiktsplanen och trafikstrategierna konkretiseras och tydliggörs i genomförandeskedet.

För exploatörer och byggherrar blir det redan i ett tidigt skede tydligt vilka krav som kommer att ställas på dem vid en exploatering. Cykelparkeringsguiderna är tänkt att på ett tydligt sätt guida exploatörerna genom hela byggprocessen i frågor som berör cykel. Att i ett tidigt skede arbeta med cykelparkering innebär att risken för att cykeln ska prioriteras ned i senare skeden minskar.

I arbetet med kommunens översiktsplan och trafikstrategier är det viktigt att hela tiden arbeta i olika nivåer för att kunna genomföra tänkta strategier. Genom att ha ett genomarbetat dokument för hur arbetet med cykeltrafik i detaljplan, byggande och förvaltning av bebyggelsen ska fungera finns det även möjligheter att lyfta frågor från denna nivå uppåt för att vid behov justera trafikstrategin eller översiktsplanen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej