Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vägar och järnvägar

Granskad:

När det gäller vägar och järnvägar arbetar Boverket framför allt med frågor som har med hållbar stadsutveckling och regional tillväxt att göra. Hållbar stadsutveckling hör i sin tur ihop med infrastrukturplanering. En ny sammanhållen planeringsprocess för vägar och järnvägar introducerades 1 januari 2013, och en ny hantering av underlaget för planering av transportsystemet öppnar för närmare samordning med planering enligt PBL.

Sedan den 1 januari 2013 eftersträvas att planeringssystemet för transportinfrastruktur ska samspela med planeringsprocesser för andra samhällsintressen, till exempel bebyggelseutveckling, planering av markanvändning och miljöförutsättningar. Plan- och bygglagen, väglagen och lagen om byggande av järnväg innehåller nu samordningsparagrafer, som gör kopplingen mellan hållbar stadsutveckling och infrastrukturplanering ännu tydligare.

Även den kommunala strategiska översiktsplaneringen måste samordnas med planeringen för att utveckla transportsystemet.

Trafikverket planerar, bygger och sköter allmänna vägar

Det är Trafikverket som har ansvaret för att planera, bygga och sköta statliga järnvägar och allmänna vägar i Sverige, framför allt på landsbygden, men även vissa vägar i tätorter.

Allmänna vägar är vägar där staten eller en kommun är väghållare enligt väglagen. Väghållare är den som har ansvar för att en väg är i tillfredställande skick och dessutom körbar.

Kommunen planerar och bygger gator i tätort

I tätorter är det oftast kommunen som planerar och bygger gator, med stöd av plan- och bygglagen. Kommunen kan även planera och bygga spårbunden kollektivtrafik som spårvagn och tunnelbana med stöd av plan- och bygglagen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen