Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Cykla för en god miljö

Granskad:

Att ha målet att öka cyklandet innebär att fler förflyttningar sker med cykel, biltrafiken minskar och det bidrar till att skapa en god bebyggd miljö för människor.

Ett samhälle som har en hög cykelanvändning är ett samhälle med mer tillgänglig plats, mindre luftkvalitetsproblem och mindre buller. Det är också ett samhälle med en hög livskvalitet och en god tillgänglighet för alla. En annan positiv effekt med en ökad cykelanvändning är att det ger en förbättrad folkhälsa.

För att cykeln verkligen ska vara ett transportslag att räkna med krävs det att cykeln är konkurrenskraftig gentemot andra trafikslag. En riktigt hög andel cykelresor får vi först när cykeln är det enklaste och snabbaste färdsättet. Korta och snabba cykelvägar är den viktigaste faktorn för att få fler att cykla. En tät och funktionsblandad stad ger möjlighet till korta avstånd mellan olika mål.

I takt med en ökad användning av elcyklar uppstår nya planeringsförutsättningar för cykeltrafiken. Elcyklar medför nya krav på utformning av infrastrukturen såsom ökat behov av dubbelfiliga och raka cykelvägar till följd av större hastighetsspridning mellan olika typer av cyklister, bättre säkerhet och väderskydd vid parkering samt ökad kapacitet i såväl parkering som cykelvägar. En ökad andel elcyklar gör att det blir intressant för fler personer att cykelpendla även på längre avstånd som till exempel mellan olika samhällen.

Utifrån folkhälsa och fysisk aktivitet är det vardagliga resandet ett område där de allra enklaste och största hälsovinsterna kan göras, genom att utveckla infrastrukturen för aktiv transport – att gå och cykla eller på annat sätt förflytta sig med muskelkraft, ökar möjligheterna att förbättra hälsan. Även resande med kollektivtrafik ökar den fysiska aktiviteten eftersom de flesta kollektivtrafikresor börjar med en gång- eller cykelresa. Ett hela resan-perspektiv från dörr till dörr blir allt viktigare i planeringen där alla delar av resan måste synliggöras. Resan blir inte mer attraktiv än sin minst prioriterade del. Om exempelvis möjligheten att cykla från hemmet till bussen inte är attraktiv, trygg och säker, blir inte heller resan som helhet attraktiv och bilen framstår som ett bekvämare färdsätt.

För att fler ska använda cykeln i vardagen måste det finnas tillgång till bra cykelparkeringar vid målpunkten. Viktiga aspekter att tänka på är att cykelparkeringen förutom att ligga nära målpunkten, också ska ha tillräcklig kapacitet, vara säker samt vara väderskyddad. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen