På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljömålsarbete och buller

Granskad:

Buller är en viktig fråga i miljömålsarbetet, eftersom många människor utsätts för buller. Bullerfrågan finns med i flera av miljökvalitetsmålen och har också betydelse för möjligheterna att nå riksdagens generationsmål för miljöpolitiken.

Nästa generation ska miljöproblemen vara lösta

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta så kallade generationsmål förtydligas i sju strecksatser varav en lyder "Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas".

Buller är en av de frågor som måste beaktas för att det ska gå att nå generationsmålet. Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet ska vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Miljökvalitetsmålen är det miljöarbetet ska uppnå

Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Frågan om buller eller skadliga ljudnivåer tas upp i fem av de 16 miljökvalitetsmålen.

  • God bebyggd miljö
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård
  • Myllrande våtmarker
  • Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö innebär också god ljudmiljö

I målformuleringen för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö står det att "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö...", vilket bland annat innebär god ljudmiljö. En av de tio preciseringarna anger att "människor inte ska utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker". Det finns också formuleringar om en god vardagsmiljö, som stöder människans behov och ger trevnad, respektive om infrastruktur, som ska lokaliseras och utformas med hänsyn till människors hälsa.

Målet kommer inte att nås i tid

Boverket och Naturvårdsverket har i senaste årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen bedömt att målet God bebyggd miljö ännu inte har uppnåtts.

I Boverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 2019 anges att ändringen av Trafikbullerförordningen, som gjordes 2017, kan innebära att miljömålet blir svårare att nå. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid bullerutsatt fasad höjdes med 5 dB. Detta innebär att kravet på bullerskyddad sida försvunnit för alla bostäder i intervallet 55 - 59 dBA samt att små lägenheter upp till 35 kvm kan förläggas enkelsidigt mot bullrig sida upp till 65 dBA.

Av de kommuner som svarat på Boverkets miljömålsenkät 2018 anger 56 procent att bullerstörning är en av de tre vanligaste orsakerna till klagomål på inomhusmiljön.

Fler politikområden tar upp buller

Det är inte bara i miljömålen som buller tas upp. Buller är en viktig fråga även i exempelvis de transportpolitiska målen och i de folkhälsopolitiska målen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen