Kunskapsunderlag om vindkraft

Mer om vindkraft

Har du frågor om bygglov och tillstånd för vindkraftverk?

På vindlov.se du läsa om prövningsprocessen för bygglov och tillstånd för vindkraft och hur man ska göra steg-för-steg för alla typer av vindkraftsprojekt. Här kan företag, privatpersoner och handläggare på kommuner och länsstyrelser se hur prövningsprocessen fungerar och vad man bör tänka på i olika faser i processen. På vindlov.se kan du också läsa vägledande rättsfall från mark- och miljööverdomstolen.

Var i landet byggs det vindkraftverk?

Vindbrukskollen är en webbaserad nationell databas över vindkraftverk i Sverige. Här kan du söka information om vindkraftsetableringar och se olika typer av geografisk information. Vindbrukskollen är ett verktyg för projektörer och myndigheter för att underlätta ansökningsförfarandet och prövningsprocesserna. Databasen ligger på vindlov.se.

Vindval

Vindval startades 2008 och är ett kunskapsprogram för forskning om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet drivs av Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Det omfattar ett 30-tal forskningsprojekt och fyra syntesprojekt. Resultaten kan användas av till exempel kommuner som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och tillståndsprocesser inför vindkraftsetableringar. En ny programperiod för vindval har nu inletts och arbetet med att utforma programmet har startat.

Vindforsk

Vindforsk är ett samfinansierat program för grundläggande och tillämpad vindkraftsforskning. Programmets inriktning är i huvudsak vindkraftens tekniska delar. Det är uppdelat i fem verksamhetsområden: vindresurser och etablering, kostnadseffektiv vindkraftanläggning och projektering, optimal drift och underhåll, vindkraft i kraftsystemet samt omvärldsbevakning och standardisering.

Webbutbildning om vindkraft

Forskning om vindkraft sker även på universitet och högskolor, till exempel vid Uppsala universitet Campus Gotland. Där har man med stöd av Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk tagit fram en webbaserad distansutbildning med syftet att öka kunskap om vindkraft generellt och specifikt om frågeställningar som är aktuella vid prövning av vindkraft. Utbildningen är öppen för alla men riktar sig främst till handläggare på kommuner och länsstyrelser.

Nätverk för vindbruk

Nätverket för vindbruk drivs och samordnas av Energimyndigheten. Nätverket är uppdelat i fyra noder med ansvar för olika ämnesområden: utbildning, planering, näringslivs- och affärsutveckling samt lokala frågor som arbetskraftsförsörjning, arbetsmiljö och lokal nytta i samband med att vindkraften byggs ut. Nätverket anordnar regionala seminarier och fördelar pengar till olika stödprojekt. För att få stöd ska projektet vara regionalt förankrat, ha nationell betydelse för vindkraftens utbyggnad och bidra till att nya kunskaper och erfarenheter sprids.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej