Vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller

Boverket har tagit fram en vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostadsbebyggelse. Vägledningen kan även användas vid skolor, förskolor och vårdlokaler för de tidpunkter då lokalerna används.


Både Boverket och Naturvårdsverket har tidigare haft i uppdrag av regeringen att ta fram vägledande underlag för planering och byggande av bostäder respektive tillstånd och tillsyn inom områden som är utsatta för buller från till exempel hamnar och industrier. Färdiga vägledningar publicerades i april 2015.

Samordnade vägledningar för planläggning och tillsyn

Boverket och Naturvårdsverket har samordnat arbetet så att de båda vägledningarna utgår ifrån en strävan att uppnå en god ljudmiljö utan negativa effekter på människors hälsa. Vägledningarnas användningsområde är detsamma och innehållet har samordnats, vilket underlättar för kommuner, länsstyrelser och verksamhetsutövare eftersom samordnade regler innebär tydligare underlag vid bedömningar.

Använd vägledningen som stöd

Riktvärdena i Boverkets vägledning ska fungera som stöd vid bedömning om en plats är lämplig för bostadsbyggande. Naturvårdsverkets vägledning ska användas när tillsynsmyndigheten avgör om det behövs åtgärder för att undvika olägenhet för människors hälsa. Båda vägledningarna kan även tillämpas vid förskolor, skolor och vårdlokaler.

Vägledningen omfattar mer än bara industrier

Vägledningen omfattar buller utomhus från miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter med liknande ljudkaraktär. Därför ingår buller bland annat från teknisk utrustning som fläktar, kompressorer och värmepumpar, bangårdar och serviceplatser för tåg och godshantering, rangering och uppställningsplatser.

Trafik på väg eller järnväg brukar vanligtvis bedömas som trafikbuller, men ibland kan sådant buller räknas som industribuller. Det gäller om trafikbullret finns inom ett avgränsat område för till exempel industriell produktion eller godshantering.

Vägledningens innehåll

I planläggningen kan tre olika zoner användas för bostadsbebyggelse i områden som är utsatta för industri- eller annat verksamhetsbuller.

I zon A bör bostadsbebyggelse kunna accepteras i planering och bygglovgivning utan bulleranpassad utformning av bebyggelsen. Det är ändå lämpligt att beakta hur bebyggelsen kan utformas för att bidra till en så god ljudmiljö som möjligt.

I zon B bör bostadsbebyggelse kunna accepteras förutsatt att tillkommande bostadsbebyggelse får tillgång till en ljuddämpad sida och att byggnaderna bulleranpassas. Även här bör bästa möjliga ljudmiljö alltid eftersträvas.

I zon C är Boverkets bedömning att ljudnivåerna är för höga för att området ska vara lämpligt för bostadsbebyggelse och bostäder bör därför inte accepteras.

I "Relaterad information"  hittar du länkar till Boverkets vägledning, Naturvårdsverkets vägledning och frågor och svar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej