Buller och goda ljudmiljöer

Buller kan påverka människors hälsa och möjlighet till god livskvalitet. Genom att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen. Akustisk design är ett sätt att modellera fram ett positivt ljudlandskap. Välkommen att här ta del av Boverkets vägledningar, utbildningar, webbseminarier och rapporter om buller.

Allmänt om buller

Buller berör många

Bullerskydd kring trafikerad bilväg, Stockholm. Foto: Hans Ekestang

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Genom att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen.

Buller berör många

God ljudmiljö och akustisk design

God ljudmiljö och akustisk design

God ljudmiljö är en förutsättning för en hållbar stad. Akustisk design är ett hjälpmedel som innebär att begränsa oönskade ljud och förstärka positiva ljud, både i planeringsprocessen och vid förtätning av befintliga miljöer.

God ljudmiljö och akustisk design
Boverket har tagit fram en inspirerande film för att lyfta frågan om god ljudmiljö och akustisk design.

Webbutbildning

Buller i PBL

Buss, tåg och bilar vid järnvägsstationen i Hässleholm. Foto: Hans Ekestang

I den här webbutbildningen inom Boverkets PBL kompetens finns information om hur buller hanteras i olika delar av PBL-processen. Webbutbildningen innehåller sju moduler:
1. Från översiktsplan till tillsyn
2. Översiktsplan
3. Detaljplan
4. Bygglov
5. Byggprocessen
6. Tillsyn i förvaltningsskedet
7. Vad är buller?

Buller i PBL

Detaljplanering och buller

Buller vid detaljplanering

Skiss över detaljplan.

Buller är en viktig faktor att ta hänsyn till vid planläggning i bullerutsatta områden. Genom att planera och utforma tillkommande bebyggelse går det att skapa goda boendemiljöer även i utsatta lägen.

Buller vid detaljplanering

Bullerkällor

Hur mycket bullrar vägtrafiken?

Information från Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting om hur du enkelt och snabbt kan beräkna utbredningen av buller från vägtrafiken.

Hur mycket bullrar vägtrafiken?

Buller från industrier och annan verksamhet

Bostadsområde i Annedal, Stockholm. Foto: Hans Ekestang

Vägledning som ska ge stöd vid planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller från industrier och liknande verksamhet.

Buller från industrier och annan verksamhet

Buller inomhus

Om buller inomhus

Man i soffa som arbetar med dator i knät. Foto: Peter Kroon

Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bullerskydd. Reglerna preciserar de grundläggande kraven på bullerskydd som finns i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.

Bullerskydd

Webbseminarier

Webbseminarium med nyheter om detaljplanering, bygglov, anmälan och byggregler

Spårvagn i Liljeholmen. Foto: Hans Ekestang

I juni 2017 sände vi ett webbseminarium om bland annat förändrade riktvärden för väg- och spårtrafik i trafikbullerförordningen.

Webbseminarium med nyheter om detaljplanering, bygglov, anmälan och byggregler

Webbseminarium om buller i detaljplaner

Bullerskydd i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Foto: Hans Ekestang

Boverket sände i september 2016 ett webbseminarium om buller i planeringen. Bland annat togs lagändringarna som genomfördes 2015 och trafikbullerförordningen upp.

Webbseminarium om buller i detaljplaner

Webbseminarium om planering för en god livsmiljö

Ett barn på lekplats. Foto:

Webbseminariet från 2015 handlar bland annat om trafikbullerförordningen och exempel på bullerplanering.

Webbseminarium om planering för en god livsmiljö

Kunskapsdialoger

Så här kan vi arbeta för att skapa goda ljudmiljöer.
Kunskapsdialog från Plattformsdagarna 2017.

Bullerfrågor i planeringen.
Kunskapsdialog från Plattformsdagarna 2016.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej