Kulturella ekosystemtjänster

Grönska i stadsmiljö. Foto: Mikael Svensson /Scandinav

Kulturella tjänster är alla typer av immateriella funktioner som naturen tillhandahåller. Exempel är olika upplevelsevärden, naturens betydelse för människors hälsa och kognitiva utveckling, rekreation och estetiska värden.

Hälsa

Det finns flera olika teorier om vilka faktorer som är de som kopplar grönstruktur och hälsa. Det innefattar en ökad fysisk aktivitet, stressreduktion och avslappning, ökade sociala interaktioner och reducerad partikelhalt i luften (Hartig et al. 2014), en ökad immunologisk aktivitet har också föreslagits (Kuo 2015) samt effekten av psykologisk återhämtning (Hartig et al. 2014).

Direkt hälsofrämjande

Buller är mycket störande och påverkar människors hälsa negativt. En reduktion av buller kan därför ge en öka hälsa hos de som påverkas. Även reduktion av partiklar ger en direkt hälsofrämjande effekt och en sänkning av extrematemperaturer. Antalet rekreativa promenader ökar om man har tillgång till grönområden i sin omedelbara närhet.

Indirekt hälsofrämjande

Indirekt hälsofrämjande via ökad rörlighet hos individer/sport aktiviteter
Fysisk inaktivitet har identifierats som den fjärde viktigaste faktorn för den globala mortaliteten (WHO 2010). Promenader som utförs i rekreationella syften och en ökad aktivitet har visats ge positiva hälsoeffekter i många olika länder och för många olika åldrar och dessa är relaterat till tillgången på grönytor. Man har även sett att den restorativa effekten av fysisk aktivitet ökar om aktiviteten utförs i grönområden.

Stadsodling

Odling innebär all typ av odling, från små krydd- odlingar till större anlagda odlingsytor. Denna kan ske på många olika sätt och vara mer eller mindre organiserad. Det kan vara pallkragar, balkonger, gröna väggar, fruktträd, takodling och kolonilotter. Främst är stadsodling en social aktivitet som engagerar människor tex från olika länder och för samman människor med samma intresse. Odling tillsammans i staden har en rad positiva effekter; det främjar bland annat en social samvaro, kreativitet och hemkänsla.

Estetiska värden

Värdet av skönhet är svår att uppskatta eftersom skönhet ligger i betraktarens öga till väldigt stor del. Kontexten är viktig och betraktarens förförståelse och erfarenheter. Hur vi påverkas är också svårt att kvantifiera men i definitionen av skönhet ligger att den uppskattas och att man får positiva känslor som i sin tur kan påverka andra reaktioner och känslor.

Rekreation

Människor har ett stort behov av återhämtning för att de ska kunna sänka stressnivåer och varva ner från ett högt arbetstempo. Rekreationen kan bestå av promenader, picknicks, möten på ett fik eller en löprunda.

Turism

Grönstruktur lockar turister till många olika platser i världen och kan därför ge direkta monetära värden. Parken High-line har blivit en av New Yorks mest välbesökta platser och lockar mycket turister varje år.

Sociala relationer

En utemiljö kan stimulera sociala interaktioner om den utformas på rätt sätt. Värdet av att människor interagerar med varandra och delar tankar och idéer är väldigt svårt att bestämma. Människor med en stor krets av människor runt sig har svårare att utveckla psykiska sjukdomar och har oftast en större förståelse för människors olikheter vilket motverkar polarisering i samhället.

Kulturell mångfald

Människor från andra kulturer har andra sätt att umgås och använder utemiljön lite annorlunda än svenskfödda. En varierad utemiljö med olika typer av grönstruktur kan stödja en kulturell mångfald i samhället.

Pedagogik och kognitiv utveckling

Många människor har inte längre förståelse för att vi är beroende av vår omvärld inklusive naturen. Vegetation och djur i närområdet kan väcka frågor om hur saker hänger ihop och stimulera en kognitiv aktivitet. Man vet att barns lek stimuleras av att det finns ostädade, stökiga områden där deras fantasi kan få utlopp.

Tysta områden

I vår stressade värld är tysta områden väldigt viktiga för vissa människors möjligheter till återhämtning. Det ger utrymme för eftertanke och paus.

Andlig inspiration

Vissa miljöer kan ge människor en andlig uppfattning och en känsla av att stå i samklang med sin tro.

Vetenskapliga upptäckter

Ekosystem i stadsmiljö kan ge oss kunskap om våra biologiska system. Man har tex visat att evolutionen kan gå snabbare än vad man hade trott tidigare. Stadsmiljön är speciell och sätter starkt tryck på organismer som därför kan utvecklas snabbt till att tex ha en annan färg än den icke-stadslevande varianten. Djurs födomönster har även förändrats i städer.

Platsuppfattning, känsla av tillhörighet

Vegetation och speciellt träd bidrar starkt till en plats karaktär och det som kallas "Sence of place". Det kan vara ett träd som kopplas till en historisk händelse som har stor betydelse för platsens identitet. Detta kan göra att vi människor knyter an till en plats.

Kulturarv

Parker kan ha en historia och berätta om en svunnen tid. Vi har haft olika syn på naturen under olika epoker vilket återspeglas i våra parker och grönområden som konstruerades vid olika tidpunkter.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej