Regeringsuppdrag att bistå Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för myndighetscheferna vid myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå de nationella miljömålen. Miljömålsrådet består av generaldirektörer för 16 nationella myndigheter och en landshövding som företräder länsstyrelserna. Boverkets generaldirektör ingår i Miljömålsrådet.

Boverket och de andra myndigheterna som är representerade i Miljömålsrådet har ett uppdrag att på olika sätt bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden, med syftet att på ett kostnadseffektivt sätt öka takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Lista med gemensamma åtgärder

Miljömålsrådet presenterar årligen de åtgärder som myndigheterna ska genomföra i samverkan för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Miljömålsrådets samverkanslista finns på Miljömålsportalen.

Boverket har drivansvar för fyra av de gemensamma åtgärderna för år 2018. Det är Samverkan kring miljömålsfrågor vid införlivande av ändringar i EU-direktiv, Barn och ungas miljöer, LCA för byggnadsverk och Samverkan i samhällsplaneringen, se länkar nedan.

Det finns även en länk till de samverkansåtgärder som Boverket deltar i men som andra myndigheter i Miljömålsrådet har drivansvar för. Närmare beskrivning av respektive åtgärd finns på miljömålsportalen. Länk till miljömålsportalen hittar du i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej