Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planera med miljömål!

Granskad:

Inom ramen för projektet SAMS – Samhällsplanering med miljömål i Sverige – samverkade Boverket och Naturvårdsverket under åren 1998 – 2000 med sju svenska kommuner, fem länsstyrelser, Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm, olika forskare samt ett par städer i Sydafrika.

Syftet var att utveckla metoder för att ta hänsyn till miljömål i samhällsplaneringen, med tonvikt på den kommunala översiktsplaneringen. Genom temastudier, fallstudier och konkreta exempel visade projektet hur den fysiska planeringen kan bidra till att nå beslutade miljömål och formulera lokala mål för miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Resultaten från projektet presenterades i en rapportserie under samlingsnamnet "Planera med miljömål!".

Två sammanfattande huvudrapporter

SAMS-projektet sammanfattas i två huvudrapporter: Vägvisaren och Idékatalogen. Nedan finns också länkar till två kortare sammanfattningar av projektet.

På engelska

En av huvudrapporterna, Planera med miljömål! – en vägvisare, samt Tema miljömål finns översatta till engelska.

Planera med miljömål! - översatt till engelska

Åtta svenska fallstudier och två i Sydafrika

Inom SAMS bedrevs åtta fallstudier runt om i Sverige. Gemensamt för alla var att metodutvecklingen kopplades till pågående planarbete. Mindre studier gjordes också i de sydafrikanska städerna Port Elizabeth och Kimberley.

Tre temastudier

Temastudier gjordes om tre av de frågeställningar som var särskilt centrala för projektet.

Flera fördjupningsstudier

Inom eller med anknytning till SAMS-projektet gjordes också flera fördjupningsstudier och expertrapporter. Nedan finns länkar till ett urval.

Ej tillgängliga rapporter

GIS-verktygets roll i regionplaneprocessen – med tonvikt på SPREAD-modellen och SMB-arbetet.

Hjälpreda (för beskrivning av miljökonsekvenser i fysiska planer).

Redovisningar till EU

SAMS-projektet fick stöd från EU:s miljöfond Life, och studierna i Sydafrika fick stöd från Sida. Nedan finns länkar till interimsrapport och slutredovisning till EU.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen