Uppfylla lagstiftarens avsikter

Kommunen har skyldighet att samråda med olika intressenter i samband med den fysiska planeringen, vilka preciseras i Plan- och Bygglagen (PBL).

Det finns alltså ett formellt krav på dialog, men syftet med att satsa på en utökad medborgardialog, som går utöver de formella lagkraven, är att uppfylla lagstiftarens avsikter. Det handlar om att få fram ett bra planeringsunderlag genom en dialog där sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser analyseras. Planens konsekvenser ska inte komma som en obehaglig överraskning i ett senare läge. Och ska kommunen lyckas med det behöver man vända sig till en bredare grupp och påbörja dialogen i ett tidigare skede.

Det är en självklar medborgerlig rätt att vara med och påverka den egna närmiljön.

Prop. 1994/95:230.

I dialogen vid det formella samrådet utgår man från ett redan framtaget förslag och från kommunens analyser av de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna. Under samrådet ska kommunen redovisa vad förslaget till ny översiktsplan betyder för användningen av mark- och vattenområden, anledningen till kommunens ställningstaganden, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse för bedömningen av förslaget. När det gäller en detaljplan ska kommunen redovisa planförslaget, skälen för förslaget och planeringsunderlaget. Om dialogen med medborgarna verkligen ska bidra till bättre beslut behöver den påbörjas innan alla dessa underlag är framtagna.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 9 §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11-12 §§

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej