På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bidra till sex nationella mål med koppling till inflytande

Granskad: 

Översiktsplanen ska ta hänsyn till och samordnas med de nationella mål som är relevanta för en hållbar utveckling i kommunen.

Sex av de nationella målen har en uttalad koppling till medborgarinflytande:

Barnkonventionen manar oss att lyssna på barn och unga

Den 1 januari 2020 trädde lagen (2018:1197) om FN:s konvention om barnets rättigheter i kraft. En inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning bidrar till att synliggöra barnets rättigheter och skapar en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Enligt artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter har varje barn rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som rör barnet.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12.1

"Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad."

Källa:
FN:s konvention om barnets rättigheter, på Regeringens webbplats.

Mål för ungdomspolitiken

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Målet gäller för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år.

Erfarenheter från personer med funktionsnedsättning är viktiga för planeringen

En av fem personer som lever i Sverige har någon form av funktionsvariation. Det kan till exempel handla om nedsatt rörelseförmåga, läs- och skrivsvårigheter, nedsatt syn, hörsel eller funktionsnedsättning till följd av psykisk ohälsa.

Funktionshinderspolitiken syftar till ett jämlikt samhälle med mångfald som grund där alla har möjlighet att vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 4.1.7

"Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning."

Källa:
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, på Regeringens webbplats.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 4.3

"I utformning och genomförande av lagstiftning och riktlinjer för att genomföra denna konvention och i andra beslutsfattande processer angående frågor som berör personer med funktionsnedsättning ska konventionsstaterna nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem."

Källa:
FN:se konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, på Regeringens webbplats.

Hänsyn till jämställdhet ger bättre planunderlag

Jämställdhet innebär att kvinnor och män är lika värda och har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det övergripande nationella målet för jämställdhetspolitiken är "Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv".

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Det övergripande nationella målet för jämställdhetspolitiken.

Ha alltid ett jämställdhetsperspektiv i planeringen. Det innebär bland annat att den fysiska miljön ska utformas så att kvinnor och män ska kunna använda den på lika villkor. Män och kvinnor kan ha olika behov när det gäller hur de rör sig i den fysiska miljön. Analysera i medborgardialogen vilka konsekvenser olika alternativ i planeringen får för kvinnor respektive män. Till det övergripande målet finns sex delmål, varav delmål 1 tar upp en jämn fördelning av makt och inflytande.

Att få ingå i ett sammanhang stärker hälsan

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation,

Tillit mellan människor har betydelse för den sociala sammanhållningen. Den som känner tillit till andra är mer benägen att delta i sociala nätverk och aktiviteter, till exempel i medborgardialoger. Att känna sig delaktig och få sin röst hörd främjar också folkhälsan.

Lokal dialog om miljökvalitetsmålen främjar en god livsmiljö

Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål, som sammantagna ska leda till en god livsmiljö. En lokal medborgardialog kring den fysiska planeringen är en förutsättning för att utveckla arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen lokalt, i kommunerna, och att förankra det hos medborgarna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen