På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ett attraktivt Dalby med ny identitet

Granskad: 
Ett antal människor står och diskuterar vid ett torg. Foto: Gunnar Menander
Ett snabbmöte med kommunens politiker och invånare. Foto: Gunnar Menander

Med uppdraget att marknadsföra Dalby i Lunds kommun som en framtida attraktiv boendeort och ett modernt stationssamhälle med utgångspunkt i Dalbys identitet, genomfördes Projekt Fokus Dalby från hösten 2010 till och med 2013.

Tio lärdomar från Fokus Dalby
 1.  Förankringen i lokalsamhället och i den kommunala verksamheten var en framgångsfaktor
 2. Det är viktigt att ha en centralt belägen lokal som är lätt att nå för alla
 3.  Det är viktigt med ett helhjärtat politiskt engagemang
 4.  Möt kommuninvånarna där de är, inte där du är
 5.  Möt kommuninvånarna när de har tid, inte när du har tid
 6. Variera mötesformerna
 7. Medborgarengagemang kräver flexibilitet
 8. De som arbetar med medborgardialog behöver kunna lägga upp sin arbetstid beroende på arbetsuppgifterna, alltså inte "kontorstid"
 9. Medborgarkontoren skulle kunna spela en mer strategisk roll
 10. Det behövs en central resurs i kommunen som arbetar med medborgardialog och som kan vara ett stöd till kommunens tjänstemän och politiker

Utbyggnad av järnväg och nya bostäder

I översiktsplanen från 2010 (ÖP 2010) fastställdes att en tredjedel av de framtida bostäderna i Lund skulle lokaliseras österut till framför allt Dalby och Veberöd. Antalet bostäder i planberedskap för Dalby skulle vara cirka 3 500, vilket skulle innebära ett fördubblat invånarantal under planperioden.

Dialog och kommunikativt arbetssätt blev vägledande i arbetet liksom begreppen: Långsiktighet, Delaktighet och Samverkan. Projektet har arbetat efter följande inriktningar:

 • Identifiera och initiera projekt med utgångspunkt i dalbybornas förslag om förändringar/förbättringar i Dalby
 • Förmedla lokala önskemål och förslag till kommunala nämnder och förvaltningar
 • Hitta och pröva metoder, modeller och arbetssätt som utvecklar Lunds kommuns dialog med sina medborgare.

Arbetsboken är huvudsaklig metod

Som huvudsaklig metod har arbetsmetoden Arbetsboken använts. Denna metod används för att arbeta fram förändringar baserade på de berördas egna synpunkter. Alla som är med har samma möjligheter att komma till tals. Målet är att finna de bästa idéerna. Arbetsboken består av tre delar.

I den första delen kan alla boende/verksamma i Dalby svara på de frågor som tagits upp. Exempel på frågor som har tagits upp är:

 • Dalby är en god plats att växa upp i för barn och unga. Hur kan det bli ännu bättre?
 • Det talas ofta om Dalby identitet. Vad är Dalby för dig?
 • Man ska ta sig till och från Dalby och man måste förflytta sig inom Dalby. Hur skulle du vilja ha det?
 • Det kommer att byggas mycket i Dalby framöver. Hur skulle du vilja bo?
 • Det är mycket grönt i och kring Dalby. Hur vill du använda det som inte är trädgårdar, gator och vägar?
 • Behovet av bra butiker och olika typer av service ökar med fler invånare. Hur vill du att detta ska se ut?
 • Ett bra liv innefattar också en bra fritid. Vilka förutsättningar behövs för att du ska kunna ha en bra fritid i Dalby?
 • Ett hållbart Dalby är framtidens Dalby. Var har du för synpunkter på Dalbys miljö?
 • På vilket sätt vill du vara med och påverka Dalbys framtid?
 • Övriga synpunkter som du vill dela med dig av.

I den andra delen redovisas samtliga inkomna synpunkter. På så sätt kan alla få se vad alla andra svarade. I Arbetsbok 3 sammanställs synpunkterna från Arbetsbok 1 och 2 till konkreta förslag och innehåller en plan hur arbetet går vidare med det framtida Dalby.

Dialoger på olika sätt

För att få största möjliga transparens i projektet arbetades det med en aktivitetsplan, som kontinuerligt reviderades. Projektets ledningsgrupp och styrgrupp fick genom aktivitetsplanen total insyn i verksamheten. En viktig uppgift i verksamheten var en kontinuerlig dialog med lokala föreningar och organisationer. Många olika aktiviteter genomfördes i projektet. Här nedan presenterar vi ett urval. Vill du läsa om alla aktiviteterna kan du läsa mer om projektet under i "Relaterad information" och länken slutrapport.

Som avstamp inför det treåriga arbetet genomfördes en idédag för politiker och förvaltningschefer, med inriktning på ortens kultur, men även med inspelade intervjuer med inspiratörer. Stadsbyggnadskontoret presenterade också aktuella planer för Dalby.

Som ett nästa steg bjöds allmänheten in till en workshop, som lockade 250 deltagare. Inbjudan till workshopen gick ut genom affischering i byn, e-post, hushållsutskick, artikel i lokaltidningen och annonsering i Dalbybladet. Cirka 200 idéer kom in under dagen med rubrikerna: byggande, fritid, kultur, mötesplatser, miljö, centrum, barn och unga, idrott, parker/grönområden, kommunikationer och företagande. Det fanns också möjlighet att lämna sina kontaktuppgifter om man ville få ytterligare information eller inbjudningar framöver.

Projektet använde sig av olika kanaler för att nå olika grupper. Ett vykort skickades till exempel ut till nyinflyttade dalbybor, som erbjöds att via Fokus Dalbys hemsida eller talongen på vykortet svara på frågan: Varför valde du/ni att flytta till Dalby?

Svaren arbetades in i arbetsbok 3. För att också ge dem möjlighet att lära känna bykärnan bjöd Fokus Dalby i samverkan med andra kommunala förvaltningar in till ett antal picknickar. Inbjudan till dessa picknickar skickades ut genom hushållsutskick till nyinflyttade, affischering i byn och digitalt nyhetsbrev.

För att fånga upp äldres dalbybors uppfattningar om ortens framtid, identifierade pensionärsrådet i Dalby tre teman som genomlystes i tre fokusgrupper: Seniorboende, Centrumfrågor och Mötesplatser. Anteckningar från mötena sammanställdes och skickades ut via post till samtliga deltagare, pensionärsföreningar, pensionärsrådet samt till berörda förvaltningar.

Genom en grupp utsedd av de befintliga mamma- och pappagrupperna i Dalby kunde kommunen få en uppfattning om hur gruppen upplever befintliga lek- och parkmiljöer i byn. Resultatet avrapporterades vid ett informationsmöte i Allaktivitetshuset.

En röd säck som hänger i ett snöre ovanför ett cykelställ. Foto: Annika André
Dalbypåsen innehåller "godis" för kommuninvånarna. Foto: Annika André

En annan aktivitet för att öka Dalbys attraktivitet var genom Dalbypåsen. Den som bor eller verkar i Dalby kunde söka bidrag med max 5 000 kronor till projekt som skulle bidra till att göra Dalby mer attraktivt för boende och besökare. Exempel på projekt som erhöll stöd var: Geologins dag, Tillfällig skateboardramp, utställning om "Dalby vi minns", Tjejmässa, Nattvandrarverksamhet.

Alla dalbybor fick också möjlighet genom ett öppet möte säga sin mening om busstrafiken till och från Dalby. Resultatet från mötet överlämnandes till Skånetrafiken och berörda förvaltningar i Lunds kommun.

En särskild kraftsamling lades på centrumfrågan i Dalby. Genom workshop med näringsidkare och verksamma, fokusgrupper med pensionärerna, promenad med fastighetsägare och kommunala aktörer kunde en gemensam nulägesbild tas fram, men också för att titta på potentialen i den befintliga miljön. Bland annat aktualiserades frågeställningarna: Hur kommer de centrala delarna av Dalby att påverkas av det planerade stationsområdet? Vad behöver Dalby av utökad service? Vilka blir effekterna på nuvarande affärscentrum när stationsområdet byggs ut?

För att ge allmänheten en möjlighet att upptäcka det nya bostadsområdet Påskagänget i Dalby bjöd projektet i samverkan med byggherrar i Påskagänget, Bo i Dalby, tekniska förvaltningen samt Dalby GIF, in till en söndag med möjlighet att träffa byggherrar, besöka visningshus, men också för att delta på premiärvisningen av den framtagna Dalbyfilmen.

Genom att inspirera personalgrupperna inom Dalbys hela rektorsområde till aktiv medverkan i utveckling Dalby bjöd man in till ett informationsmöte. Tillsammans med skola och kultur & fritid arbetades det fram en projektplan för att komma framåt mot en ny skola upp till årskurs 9 och mötesplats Dalby.

Ett antal personer som tittar på en karta som ligger på gplvet. Foto: Gunnar Menander
Öppet möte i aktivitetshuset. Foto: Gunnar Menander

Kontinuerligt under hela projekttiden hölls en aktiv dialog med berörda kommunala förvaltningar. Detta skedde genom förvaltningschefsgruppens ordinarie möten samt genom besök i förvaltningarnas ledningsgrupper, den så kallade Förvaltningsresan.

Återkoppling och utvärdering

I samband med att projektet Fokus Dalby skulle avvecklas bjöds Dalbyborna in till en återkoppling, där bland annat dalbyborna hade speeddejting med Lunds politiker. Inbjudan till eventet skedde genom vykort till alla boende och verksamma i Dalby, artiklar och annonser i Dalbybladet, banderoll på Allaktivitetshusets fasad i tre veckor före eventet, pressrelease, digitalt nyhetsbrev, lokal affischering, webbplats och Facebook. I aktiviteten deltog cirka 700-800 dalbybor, 70-tal tjänstemän och 25 politiker.

Projektet har också följts upp med en utvärdering av projektet. Av denna kunde konstateras att informationen kring Fokus Dalby har väckt kvinnornas intresse i något högre uträckning än männens. Bland de Dalbybor som har medverkat vid någon av de aktiviteter som har anordnats, var det en större andel män som har upplevt att de har haft möjlighet att påverka jämfört med kvinnor.

Av studien framgår också att flertalet av de berörda politikerna tror att Fokus Dalby i viss mån har haft betydelse för det framtida Dalby. Bland annat genom dialogen mellan medborgare och politiker och att en känsla kan skapas av de boende och verksamma i Dalby av att de kan påverka framtiden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen