Ras och skred i samhällsplaneringen

Vissa områden är känsliga för jordskred och ras. Det beror på särskilda jord-, berg- och vattenförhållanden i området. Därför är det viktigt att känna till markförhållanden i ett område som ska exploateras, så att bebyggelse och utfyllnad inte gör jorden instabil.

I Sverige inträffar flera ras och skred varje år. Som tur är inträffar de flesta i obebyggd mark, men ibland drabbas även bebyggda områden. Till exempel skedde ett jordskred med stora konsekvenser i Tuve i november 1977. Nio personer omkom och 65 bostäder förstördes.

Ras och skred är instabil jord som flyttar sig

Ras och skred är snabba massförflyttningar av jordmassor och berg. Vid skred rör sig jordmassan till en början sammanhängande i ett stycke. I ett ras rör sig enskilda beståndsdelar av jord och berg fritt i förhållande till varandra.

Hur stabil marken är beror på jord-, berg och vattenförhållandena i området. Belastning i samband med utfyllnad eller byggande kan göra marken instabil, vilket kan leda till ras och skred. Även erosion i slänter och naturliga förändringar av jordens vatteninnehåll kan utlösa ras och skred.

Byggnader ska ligga på mark som håller

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader och byggnadsverk placeras på mark som är lämpad för ändamålet, med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet. Hänsyn ska också tas till jord, berg- och vattenförhållandena samt till risken för olyckor.

I många fall behövs geotekniska utredningar för att säkerställa att marken är lämplig för ändamålet. Sådana utredningar görs vanligtvis i samband med att ett område detaljplaneläggs.

Kartor och databaser visar var riskerna är störst

Vissa områden är särskilt utsatta för skred. Dessa områden utgörs vanligtvis av finkorniga jordarter som silt och ler. Statens geotekniska institut (SGI) har en skreddatabas som kan ge en uppfattning om vilka delar av landet som är särskilt utsatta för skred.

Ett av SGI:s uppdrag är att stödja kommuner och länsstyrelser i geotekniska säkerhetsfrågor vid detaljplanering och exploatering. Både SGI och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har omfattande digitalt kartmaterial, som är ett viktigt underlag för planeringen.

 

Boverket samarbetar med andra myndigheter

I delegationen för ras och skred samarbetar Boverket med andra myndigheter i frågor som rör ras och skred. Boverket ingår också i den nationella plattformen för arbete med naturolyckor, där ras- och skredfrågor också diskuteras.

Ras och skred har en tydlig koppling till klimat och klimatförändringar. Boverket ger vägledning i dessa frågor när det gäller planering och byggande. Boverket ingår även i Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej