Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att utveckla den digitala samhällsbyggnadsprocessen 2022

Granskad:

Boverket har under 2022 haft i regeringsuppdrag att verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av PBL i en digital miljö. Att ta fram lösningar har varit fokus även 2022. Uppdraget redovisades i januari 2023.

Fler lösningar och digitala arbetssätt

Boverket arbetar för en effektiv och enhetlig samhällsbyggnadsprocess för hela Sverige. Genom det nya uppdraget får vi möjlighet att fortsätta att utveckla digitala arbetssätt som gör det enklare för medborgare, handläggare på kommunen, aktörer inom byggsektorn och beslutsfattare.

Om uppdraget 2022

Boverket ska

 • utreda förutsättningarna samt Boverkets roll och ansvar för att etablera en nationell lösning för utbyte av information som rör byggnader under projektering, uppförande och förvaltning, så kallad byggnadsinformationsmodellering (BIM)

 • ta fram en teknisk lösning för att tillhandahålla sådana befintliga termer, uttryck och definitioner som behöver hanteras på ett enhetligt sätt inom samhällsbyggnadsområdet

 • komplettera den nationella specifikationen för detaljplan med de krav som behövs för att dessa planer ska kunna långtidsbevaras med bibehållen funktionalitet

 • göra en förstudie om en nationell lösning för en digital enhetlig lov- och byggprocess samt för digitala kontrollplaner

 • ta fram en teknisk lösning för att tillhandahålla den information som krävs enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire)

 • påbörja framtagandet av en teknisk lösning för digitala översiktsplaner

 • göra en förstudie om hur geografiskt relaterade planeringsunderlag med utgångspunkt i riksintressen bör utformas i en digital miljö

 • göra en förstudie om ett nationellt system för rapportering och lagring av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

 • ytterligare analysera och redovisa vilka resurser som behövs för att digitalisera befintliga detaljplaner

 • Lämna förslag till nödvändiga författningsändringar

 • beakta behovet av att värna Sveriges säkerhet och behovet av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Pressmeddelande om uppdraget (på regeringens webbplats)

I samverkan med andra

Boverket ska inhämta synpunkter från länsstyrelserna, andra berörda
myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt ett urval kommuner
och regioner. Vidare ska Boverket inhämta synpunkter från näringslivet och
andra berörda aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen. Boverket ska
samverka med Lantmäteriet och Riksarkivet i uppdragsdelen om arkivering,
och med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och
Lantmäteriet i delen om geografiskt relaterade planeringsunderlag. Vidare ska
Boverket samverka med Lantmäteriet och andra berörda aktörer i den del
som gäller byggnadsinformationsmodellering, BIM.

Följ vårt arbete och för dialog med oss på Linkedin!

Vill du följa arbetet i uppdraget och ta del av information och löpande uppdateringar om regler, nya tjänster, webbseminarier och annat som rör Boverkets arbete med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen? Följ oss på LinkedinDigitalisering för planering, byggande och boende”. Där vill vi föra en dialog med dig och få synpunkter på vårt arbete.

Boverkets Linkedin-sida "Digitalisering för planering, byggande och boende"

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen