Samarbeten inom digitalisering

Får Jag Lov?

Om Får jag lov?

"Får jag lov" är ett projekt som Boverket driver tillsammans med kommuner, programvaruutvecklare, högskolor, myndigheter och husföretag. Projektet har som fokus att det i en nära framtid ska utvecklas digitala tjänster som stimulerar samhällsbyggandet.

Får jag lov? på boverket.se

Geodatarådets handlingsplan

Om Geodatarådets handlingsplan

Den Nationella geodatastrategin beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Regeringen har utsett Boverket som medlem i Geodatarådet. Boverket deltar i flera arbetsgrupper för att gemensamt med andra myndigheter skapa en fungerande infrastruktur för geodata i Sveriges samhällsbyggnadsprocess.

Arbetet bedrivs i cirka 25 arbetsgrupper som är indelade i fokusområden. Boverket deltar aktivt i flera arbetsgrupper inom fem av sex fokusområden. Detta är bra arbetsgrupper för bred myndighetssamverkan.

 

Geodatarådets handlingsplan på Geodatarådets webbplats

Användarbehov och samhällsnytta

Boverket leder arbetsgruppen för "Användarbehoven inom samhällsbyggnadsprocessen" som fokuserat på användarbehov kopplat till detaljplaner. Arbetet kommer även inkludera fastighetsbildning, regionplaner, översiktsplaner, planeringsunderlag och riksintressen.

Standardisering av grunddata

Boverket deltar aktivt i det här arbetet för att säkra enhetlig information i processbeskrivningar och för tillgängliggörande av information i nationell plattform.

Nationell samverkan i geodatainsamling

Boverket har främst varit aktiva i arbetet med att definiera roller och ansvar. Sektorsansvariga myndigheter för olika informationsmängder struktureras och det är fokus på hur datavärdskap ska hanteras både juridiskt och tekniskt.

Nationell plattform för geodataaccess

Boverket och Lantmäteriet samverkar kring juridiken för att tillgängliggöra detaljplaner, översiktsplaner, planeringsunderlag med mera via plattformen. Boverket har även aktivt följt resultatet av en Proof-of-Concept, PoC, för nationellt tillgängliggörande av detaljplaner, som slutrapporterades i januari 2019. Resultatet av detta arbete är starkt kopplat till Boverkets arbete med att verka för att detaljplaner blir enhetliga och digitala. Där ingår även hur planbestämmelsekatalogen används i digitala tjänster.

Kompetenssatsning

Boverket deltar aktivt framför allt för att säkra att arbetet använder och bygger vidare på PBL Kunskapsbanken.

Smart Built Environment

Om Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för samhällsbyggnadssektorn och programmet sträcker sig över flera år. Boverket ingår i programstyrelsen.

I innovationsprogrammet finns idag tio fokusområden och i varje område bedrivs flera parallella projekt. Boverket har valt att aktivt delta i fåtal av dessa projekt men följer resultaten från flera. Här följer en översikt på några av dem.

Smartbuilt.se

Digsam

Ett projekt inom fokusområdet standardisering.

Om Digsam på smartbuilt.se

Här deltar Boverket i två arbetspaket.

3D infrastruktur och översiktsplaner – riktlinjer för samordnade informationsmodeller
Det här arbetspaketet är kopplat till den del av Boverkets regeringsuppdrag som handlar om digitala byggregler.

Om 3D infrastruktur och översiktsplaner på smartbuilt.se

Digital handbok/plattform för digitaliserade och standardiserade detaljplaner
Boverket tar del av resultatet i det här arbetspaketet som ett av flera underlag i vägledning för digitala detaljplaner.

Om digital handbok/plattform för digitaliserade och standardiserade detaljplaner på smartbuilt.se

Branschpraxis för tillämpning av CoClass i mjukvaror

Ett projekt inom fokusområdet standardisering och här deltar Boverket i referensgruppen.

Om branschpraxis för tillämpning av CoClass i mjukvaror på smartbuilt.se

Leveransspecifikationer för Geodata-BIM

Ett projekt som bygger vidare på resultat från bland annat Får jag lov?-projektet. Boverket planerar att delta i två av arbetspaketen.

Aida

Projektet utvecklar och implementerar en artificiell intelligens i arbetet med tolkning av detaljplanebestämmelser. Boverket har idag ingen aktiv roll i projektet men följer arbetet.

Om Aida på smartbuilt.se

Infospread

Projektet jobbar med kommunikations- och utbildningsinsatser från tidigare Smart Built-projekt. Boverket har idag ingen aktiv roll i projektet men följer arbetet.

BIM Alliance

Om BIM Alliance

BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informationshantering.

Bimalliance.se

DISA

Om DISA

DiSa-projektet pågår 2018-2020 och innefattar flera olika områden, som exempelvis digitala detaljplaner, 3D-modeller, fastighetsgränser och e-arkivering. Projektet genomförs med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond och Region Gotlands regionala utvecklingsmedel 1:1. Boverket följer projektet och hjälper bland annat till i diskussionerna om tolkning av äldre planer.

ESAM

Om ESAM

ESam fångar upp behov och möjligheter till gemensamma lösningar och medlemmarna driver gemensamma utvecklingsinitiativ. Boverket är medlem i ESam.

Om ESAM
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej