Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Roller och ansvar i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Granskad:

Vem gör vad?

Regeringen

Regeringen initierar uppdrag till olika myndigheter baserat på sin övergripande digitaliseringsstrategi. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringen

Boverket

Boverkets arbete är inriktat på att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. Det innefattar bland annat att främja digitala standarder, att på ett strukturerat sätt beskriva information och processer och att föreslå författningsändringar som innebär krav på digital planerings- och bygginformation, standarder, gränssnitt och informationsflöden mellan aktörer i samhällsbyggnadsprocessen.

Lantmäteriet

Lantmäteriet ansvarar för att geodata ska kunna utbytas och tillgängliggöras nationellt och utvecklar tekniska lösningar för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Boverket och Lantmäteriet arbetar tillsammans med digitalisering och tillgängliggörande av information i samhällsbyggnadsprocessen. De första fokusområdena är detaljplaner och byggnadsinformation.

Lantmäteriet

DIGG – myndigheten för digital förvaltning

DIGG har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. DIGG har regeringens uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata och att etablera en förvaltningsgemensam infrastruktur för informationsutbyte.

DIGG – myndigheten för digital förvaltning

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna ansvarar för att bevaka statens intressen i planeringsprocessen och stöder kommunerna, exempelvis genom att erbjuda information via söktjänsten Planeringskatalogen. Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att utveckla och införa enhetliga digitala processtöd och gemensamma rutiner för deras medverkan i samhällsplaneringen.

Länsstyrelsen

Kommuner och SKR

Kommunerna har enligt plan- och bygglagen ansvar för att ta fram mycket av informationen i samhällsbyggnadsprocessen. I olika grad pågår digitaliseringsarbetet redan i kommunerna. Organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) stöttar kommunerna genom att aktivt samverka med bland annat Boverket med vägledning och kompetensinsatser.

Sveriges kommuner och regioner
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen