Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitala lösningar inom lov-, bygg-, och tillsynsprocessen

Granskad:

Inom lov, bygg-, och tillsynsprocessen fortsätter arbetet med digitala lösningar för författningar, begrepp, termer och värdelistor, obligatorisk ventilationskontroll, kontrollplaner, enhetlig lov- och byggprocess och byggnadsinformationsmodellering.

Digitala författningar

Genom att göra Boverkets regler om byggande digitalt tillgängliga skapas möjligheter att presentera regler i de sammanhang de efterfrågas och därigenom underlätta en mer enhetlig tolkning av reglerna. Digitalt tillgängliga regler skapar också möjligheter att på ett tydligare sätt koppla vägledningar och annan information till reglerna som underlättar tolkning och tillämpning.

Öppna data - API-tjänst för Boverkets författningssamling (på Boverkets webbplats)

Begrepp, termer och värdelistor

För att underlätta digitalisering inom samhällsbyggnadsprocessen så väl som all digitalisering krävs en god förståelse för de termer och begrepp som används. Ibland krävs det också fördefinierade värdelistor för att tillgängliggöra specifika värden för användning i exempelvis programvaror.

Under tidigare uppdrag har vi tagit fram ändamålskatalogen som fungerar som en värdelista för byggnadsändamål i förhållande till den Nationella Geodataplattformen som utvecklas av Lantmäteriet i samarbete med bland annat Boverket.

I det nuvarande uppdraget står det att Boverket ska ta fram en teknisk lösning för att samlat tillhandahålla sådan befintlig terminologi som är kopplad till plan- och byggregelverket syftar både till att täcka det växande behovet av enhetlighet inom området och till att göra dessa termer, uttryck och definitioner tillgängliga för maskinell läsning och för användning i offentliga och kommersiella tjänster samt verksamhetssystem.

Ändamålskatalogen (på Boverkets webbplats)

Nationella geodataplattformen (på Lantmäteriets webbplats)

Sveriges nationella termbank (på Rikstermbankens webbplats)

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

I dagens system ska en sakkunnig funktionskontrollant skicka ett protokoll till byggnadens ägare och kommunens byggnadsnämnd vilket ger en ökad administrativ belastning och risker i manuell hantering.

De intervall en OVK ska göras har också ett stort spann, mellan 3 och 6 år. I ett modernt fastighetsbestånd och där moderniseringar av ventilationssystem görs som ett led i tillexempel energiförbättringsåtgärder kan modern sensorteknik och styr- och reglersystem bidra till en mer frekvent kontroll.

Därför har Boverket fått i uppdrag att göra en förstudie om hur OVK kan rapporteras in nationellt samt hur kontrollsystemet bättre kan dra nytta av modern sensorteknik.

Digitala kontrollplaner

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta.

Kontrollplanen är idag ett dokument, ofta i fysisk form, som kan ha brister både i läsbarhet, hållbarhet och spårbarhet. Genom att se på möjligheterna att digitalisera hanteringen av kontrollplaner enligt plan- och bygglagen kan exempelvis riskbedömning och verifiering av en kontrollpunkt utföras på ett enhetligt sätt. Därför har Boverket fått i uppdrag att göra en förstudie om en teknisk lösning för en nationell tjänst för kontrollplaner enligt plan- och bygglagen.

Enhetlig lov- och byggprocess

Lov-, bygg- och tillsynsprocesserna hanteras på olika sätt i olika kommuner. Hur till exempel en ansökan om bygglov görs och handläggs skiljer sig i dag mellan olika kommuner. I vissa kommuner kan ansökan om bygglov hanteras i en mer eller mindre digital miljö medan det i andra kommuner fortfarande är blanketter och pappershantering som gäller.

Därför har Boverket fått i uppdrag att göra en förstudie om nationella lösningar för en digital enhetlig lov- och byggprocess. Denna förstudie ska syfta till att undersöka hur ärendehanteringen i lov- och byggprocessen kan skötas utan fysiska handlingar och vilka nationella lösningar som behöver finnas för att detta ska vara möjligt.

BIM - Byggnadsinformationsmodellering

Byggnadsinformationsmodellering, eller BIM, har en stor potential att förbättra dialogen genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Boverket har därför fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en nationellt harmoniserad modell för BIM i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte.

Film: Aktuell, korrekt och jämförbar information i varje steg i processen

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen