På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Modellering i korthet - guide och översikt till modellbiblioteket

Granskad:

Hur vi modellerar

Det är skillnad på hur och vad vi modellerar beroende på vilka modeller det handlar om.

Processer och informationsbehov

Illustration av en enkel processmodell
Processmodell. Illustration: Boverket

Vi modellerar processer och informationsbehoven i processerna med utgångspunkt i plan- och bygglagen. Vi modellerar tänkta, möjliga processer och information som behöver vara med eller levereras till mottagaren.

Vi försöker så långt det är möjligt modellera utifrån kommunala handläggarens perspektiv när vi identifierar processer och informationsbehoven i processerna. Vi försöker så långt det är möjligt att följa en tänkt process som en handläggare måste gå igenom för att ta fram exempelvis en detaljplan.

Vi modellerar inte processen för att ta fram en specifik detaljplan. En kommun som tar fram en detaljplan kan, och får, i många fall göra annorlunda eller hoppa över vissa steg. Men en del steg är inte möjliga att hoppa över.

I nuläget är inte lagstöd inlagda som egna objekt, det vill säga att de inte finns som egna rutor i modellerna. De finns bara i anteckningsfälten till processteg eller artefakterna (informationen i processmodelleringen). Men vi kommer att utveckla våra modeller så att det tydligt framgår när det finns lagkrav för ett visst steg.

Förmågor och användarberättelser

Illustration av en användarberättelse utfolmat som en modell
Användarberättelse. Illustration: Boverket

När vi modellerar användarberättelser och förmågor ikläder vi oss rollen av den berörda aktören. Det kan till exempel vara en kommunal handläggare som vill se hur många byggrätter som finns kvar i kommunen, eller en projektör som söker mark för att bygga studentlägenheter.

Sedan försöker vi tänka ut vad personen i fråga behöver för att nå sitt mål. Det vill säga vilka funktioner som en tjänst ska kunna ha för att svara på exempelvis handläggarens fråga.

Att läsa en modell

Att läsa en modell för process

Beroende på perspektiv behöver en information på olika detaljnivåer. Därför är våra processmodeller graderade på flera nivåer. Ju lägre nivå, desto mer detaljerat är innehållet.

På övergripande nivå går processen i pilarnas riktning från vänster till höger. På underliggande, mer detaljerade nivån, går processen snett nedåt från övre vänstra hörnet till nedersta högra hörnet.

Överst i illustrationen redovisas den övergripande processen ”Utöva byggnadsnämndens tillsyn”. Underst redovisas den detaljerade processen för processteget ”Handlägga tillsynsärende”.

Illustrationen visar även hur ”Handlägga tillsynsärende” förhåller sig till föregående och nästkommande delar i processen.

Illuatration av en avancerad processmodell som visar örhållandet mellan olika nivåer i en processmodellering
Relationer i en processmodell mellan olika nivåer. Illustration: Boverket

I en processmodell finns två typer av objekt:

  • process, de gröna rutorna, och
  • information, de beigea rutorna.

Ett steg i processen visar en handling i form av ett processteg. Informationen beskriver resultatet av en handling, som i sin tur är underlag till nästa del i processen.

Att läsa en modell för information

Vi jobbar med i huvudsak två olika typer av modeller för information. Den ena typen kartlägger vilken information som verksamheten behöver för ett visst område och innehåller endast var informationen är lokaliserad, eller är organiserad, någonstans.

Illustrationen visar en förenkling av vilken information som verksamheten behöver. I detta fall till byggnadsnämndens tillsynsarbete.

Förenklad illustration av vilken information som behövs i byggnadsnämndens tillsynsarbete
Byggnadsnämndens informationsbehov vid tillsynsarbete. Illustration: Boverket

Den andra typen av informationsmodell är en fördelning av var informationen är lokaliserad och vad den används till. Ett exempel är att olika personuppgifter är lokaliserade i en organisering av information som vi kallar person, och den kan användas exempelvis i framtiden när en ska skriva beslut. I denna typ av informationsmodell beskriver en var information ska placeras men också hur information relaterar till varandra.

Illustrationen visar ett exempel på var informationen är lokaliserad. Detta exempel är en förenkling av planbestämmelsekatalogen.

Illustration av planbestämelsekatalogen och dess relationer
Information i planbestämmelsekatalogen. Illustration: Boverket

Att läsa en modell för organisation

Illustration av en organisationsmoden som inehåller en personas
Organisationsmodell med personas. Illustration: Boverket

Det finns många roller i samhällsbyggnadsprocessen och dessa kan illustreras genom ”Personas” (exempelperson), som exempelvis Kim Östergren i illustrationen.

I en organisationsmodell framgår vilka typer av organisationer olika roller tillhör, till exempel att ”Bygglovshandläggare” ingår i ”Kommun” och att ”Kontrollansvarig” är en del av ”Byggherrens organisation”

Genom att ta fram roller kan vi beskriva vem som gör vad eller uttrycka olika rollers krav i användarberättelser. Detta tydliggör vem som behöver vilken information när och till vad.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen