Bostadsbyggandet minskar betydligt - men från en hög nivå

Stämningen på bostadsmarknaden förändrades snabbt hösten 2017, med fallande bostadspriser. Under årets fyra första månader har priserna stabiliserats, men flera
indikatorer för bostadsbyggandet har utvecklats svagt. Boverket bedömer att antalet påbörjade bostäder minskar från cirka 69 000 år 2017 till cirka 56 000 i år. Även år
2019 påbörjas 56 000 bostäder. Men utfallet är osäkert och påverkas bland annat av hur hushållens förväntningar utvecklas och hur bostadsutvecklarna agerar.

Ökning i Storgöteborg, stor minskning i Storstockholm.

Det är i huvudsak byggandet av bostadsrätter som förväntas minska, i synnerhet på några marknader. Försäljningen har minskat betydligt de senaste kvartalen. Det förändrade marknadsläget och utökade statliga stöd stärker förutsättningarna för byggandet av hyresrätter, i vart fall på sikt.

I Storstockholm förväntas byggstarterna minska med cirka 30
procent i år, medan byggandet kan öka med drygt 20 procent i
Storgöteborg. I Stormalmö förväntas en något minskad byggtakt, liksom i gruppen av mindre och medelstora kommuner. Byggtakten kan minska betydligt bland de större kommuner där det redan har byggts mycket.

Behovet av bostäder är fortsatt stort

År 2017 färdigställdes 51 600 bostäder enligt SCB, inräknat
nettotillskott genom ombyggnad. Boverkets prognos är att det
färdigställs cirka 60 000 bostäder både under 2018 och 2019. Det är för lite, visar Boverkets reviderade behovsbedömning. Det behöver i genomsnitt tillkomma 67 000 bostäder per år fram till 2025 för att svara mot befolkningsökningen. Men tyngdpunkten bör vara under de närmaste åren, för att möta det ackumulerade underskottet.

I Boverkets bostadsmarknadsenkät anger 243 kommuner att man har underskott på bostäder, totalt sett. På tre års sikt bedömer 196 kommuner att man fortfarande har underskott.

Osäkert läge

Många faktorer kan påverka byggandet av bostadsrätter framöver.  Efterfrågan på nyproduktion kan stärkas när bostadsmarknaden
uppfattas som stabil. Hur bostadsutvecklarna kan möta det nya
marknadsläget återstår dock att se.

Diagram över nybyggnad och ombyggnad 2018. Illustration: Boverket
Källa: SCB samt Boverkets prognos 2018 – 2019. Illustration: Boverket

I Boverkets indikatorer hittar du vår bedömning i sin helhet. Se länk i "Relaterad information".

Boverkets presservice

Tel: 0455-35 31 70

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej