Antalet kommuner med trygghetsbostäder har ökat

Antalet kommuner med trygghetsbostäder ökar. Det finns en stor variation av trygghetsbostäder runtom i landet, även om den gemensamma nämnaren för många av dem är trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och särskild personal.

Trygghetsbostäder är en boendeform som har tillkommit som ett alternativ för att ge äldre personer tillgång till större gemenskap och trygghet. Det är en så kallad mellanboendeform som överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden med heldygnsomsorg. Det krävs inte något biståndsbeslut från kommunen enligt socialtjänstlagen för att kunna flytta till ett trygghetsboende.

Fler kommuner än tidigare har trygghetsbostäder

Idag finns det trygghetsbostäder i 181 av landets kommuner, vilket är 21 kommuner fler än förra året. Enligt svaren i Boverktes bostadsmarknadsenkät 2018 uppgår antalet trygghetsbostäder till drygt 9 600. Dock saknas uppgift om antalet lägenheter från 52 av dessa 181 kommuner vilket innebär att det egentligen finns betydligt fler trygghetsbostäder än de som finns med i summeringen.

Störst andel kommuner med trygghetsbostäder finns i gruppen större högskolekommuner

Hur stor andel av kommunerna som har trygghetsbostäder varierar mellan kommungrupperna. Det finns trygghetsbostäder i drygt 80 procent av de större högskoleorterna. I Storstockholm finns det trygghetsbostäder i knappt hälften av kommunerna, och i Storgöteborg och Stormalmö rör det sig om ungefär 70 procent. I kommungruppen "övriga kommuner med färre än 25 000 invånare" finns det trygghetsbostäder i cirka 60 procent av kommunerna.

Stöd till bostäder för äldre

För att öka antalet hyresbostäder för äldre, och för att öka äldres möjligheter till gemenskap och trygghet, finns det sedan 2016 ett ekonomiskt stöd att söka. Läs mer om stödet via länken under "Relaterad information".

Lika stort förväntat tillskott som förra året

Totalt 69 kommuner bedömer att det sammanlagt kommer att påbörjas närmare 2 700 trygghetsbostäder under åren 2018–2019. Det är lika många bostäder som kommunerna beräknade för 2017–2018, i ungefär lika många kommuner.

Knappt 60 procent, cirka 1 600 lägenheter, beräknas påbörjas under 2018. Av de 69 kommuner som planerar för trygghetsbostäder uppger 50 att de har trygghetsbostäder sedan tidigare. Det betyder att det kommer att tillkomma trygghetsbostäder i ytterligare 19 kommuner som inte har haft denna typ av bostäder tidigare.

Nyproduktionen står för 90 procent av det förväntade tillskottet av trygghetsbostäder, medan 290 lägenheter förväntas tillkomma genom ändring av befintliga byggnader.

Privata hyresvärdar och allmännyttan står för drygt en tredjedel var av det förväntade tillskottet av trygghetsbostäder.

Störst tillskott i de mindre högskolekommunerna

Det planerade tillskottet av trygghetsbostäder per 1 000 invånare är störst i kommungruppen "Högskoleorter med färre än 75 000 invånare". Där handlar det om cirka 400 bostäder fördelat på 13 kommuner.

Näst störst tillskott i relation till befolkningen planerar kommungrupperna "övriga kommuner med färre än 25 000 invånare" och "övriga kommuner med fler än 25 000 invånare". Tillsammans står de för ett planerat tillskott på cirka 1 140 trygghetsbostäder fördelat på 209 kommuner under åren 2018–2019.

Det minsta tillskottet per 1 000 invånare finns i de tre storstadsregionerna.

Diagram trygghetsbostäder
Tillskott av trygghetsbostäder fördelat på kommungrupper, förväntat påbörjande 2018–2019. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2018, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Få lediga trygghetsbostäder

Av totalt 181 kommuner med trygghetsbostäder svarar 24 kommuner att de har outhyrda trygghetsbostäder i en liten del av beståndet den 1 januari 2018. Det är ungefär samma antal som förra året. Endast 2 kommuner har outhyrda trygghetsbostäder i en större del av beståndet.

Under fördjupningsfliken kan du se kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej