Förändringar i allmännyttans bestånd

Allmännyttiga lägenheter såldes under 2017. Närmare 81 procent av dem såldes till privata hyresvärdar för fortsatt uthyrning, vilket är i nivå med föregående år. Försäljningar till bostadsrättsföreningar har ökat något jämfört med 2015–2016.

En sammanställning med alla förändrande faktorer visar att det allmännyttiga beståndet ökade med drygt 2 700 bostäder under 2017. Beräkningarna bygger på kommunernas egna bedömningar. Under 2016 minskade det allmännyttiga bostadsbeståndet med 1 600 bostäder, och under 2015 ökade det med 3 600 bostäder.

Beståndet förändras genom inköp, ombyggnad, försäljning och rivning
Under 2017 nyproducerade de allmännyttiga bostadsbolagen 9 600 lägenheter. Dessutom köptes nästan 700 bostäder, och 750 tillkom genom ombyggnad. Men kommunerna minskade också sitt innehav genom att sälja närmare 7 800 bostäder och riva knappt 100 bostäder.

Diagram sålda allmännyttan köpare tidsserie
Antal sålda allmännyttiga bostäder fördelat på köpare år 2006–2017. Källa: Bostadsmarknadsenkäten, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Storstockholms allmännyttiga bostadsbestånd ökar för tredje året i rad

För tredje året i rad ökade Storstockholms allmännyttiga bostadsbestånd. Under 2017 ökade beståndet med närmare 900 bostäder. Ökningen berodde till största del på att Stockholms stad har byggt drygt 1 700 lägenheter, och på att man inte har sålt några bostäder.

De största minskningarna i Storstockholmsområdet skedde i Sundbyberg, där 733 lägenheter såldes för ombildning till bostadsrätt. I regionen som helhet såldes totalt 926 bostäder för ombildning till bostadsrätter, vilket är en ökning från 2016 då cirka 340 bostäder ombildades. Ingen av kommunerna i regionen anger att de rivit några bostäder under 2017.

Allmännyttan ökar i Stormalmö och Storgöteborg

Även i Stormalmö ökade det allmännyttiga bostadsbeståndet. Det hänger samman med att Malmö stad utökade sitt allmännyttiga bostadsbestånd med drygt 1 300 nyproducerade lägenheter, och samtidigt endast gjorde ett fåtal försäljningar under året. Störst är ökningen i Malmö och Lund, där omkring 500 bostäder har tillkommit.

Allmännyttan i Storgöteborg ökade med över 1 200 bostäder. Totalt nyproducerades 930 bostäder, framför allt i Göteborg (390), Partille (160) och Mölndal (150). Utöver detta tillkom även 288 bostäder vid ombyggnad i bland annat Mölndal (150) och Kungälv (95). Under året såldes 128 bostäder i regionen. Cirka 75 procent av de sålda lägenheterna såldes till privata hyresvärdar i Göteborg.

Allmännyttan minskar i högskolekommunerna

I de 222 kommuner med allmännyttiga bostadsföretag som inte ingår i storstadsregionerna minskade det allmännyttiga bostadsbeståndet med sammanlagt nära 750 lägenheter. I dessa kommuner såldes det totalt drygt 6 700 lägenheter, vilket motsvarar 86 procent av de sammantagna försäljningarna.

Minskningen skedde främst i landets högskolekommuner, där försäljningar av över 5 500 allmännyttiga bostäder översteg den nyproduktion som gjorts på knappt 3 400 bostäder, medan beståndet ökade något i de mindre kommungrupperna. De större försäljningarna till privata hyresvärdar gällde runt 1 000 lägenheter och ägde rum i Umeå, i Linköping och på Gotland.

Utanför storstadskommunerna byggdes totalt närmare 5 200 allmännyttiga bostäder. 10 kommuner står för nästan hälften av de nyproducerade bostäderna. De kommuner som byggde mest var:

 • Linköping (535)
 • Uppsala (310)
 • Västerås (284)
 • Jönköping (266)
 • Örebro (248)
 • Östersund (230).
Diagram Sålda bostäder allmännyttan region
Andel sålda allmännyttiga bostäder fördelat på köpare och region år 2017. Notera att Stockholms stad, liksom föregående år, inte är representerad. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2018, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Framför allt ekonomiska motiv bakom försäljningarna

Kommunerna har oftast flera motiv till att sälja allmännyttiga bostäder, och motiven är företrädesvis ekonomiska. Det vanligaste motivet är att möjliggöra nyproduktion. Ett nästan lika vanligt motiv är att effektivisera bolagets förvaltning. Det tredje vanligaste motivet för försäljning är att öka det ekonomiska utrymmet för underhåll och upprustning.

Fler kommuner planerar försäljningar 2018

I 56 av landets kommuner finns det beslut om att sälja allmännyttiga bostäder under 2018. Det är fler än i föregående års enkät. Sammanlagt beräknas försäljningarna omfatta åtminstone 8 000 bostäder runtom i landet. Drygt 5 000 av bostäderna som ska säljas ligger i följande 6 kommuner, med antalet bostäder inom parentes:

 • Sollentuna (2 000)
 • Gävle (800)
 • Västerås (cirka 750)
 • Ronneby (cirka 650)
 • Borlänge (cirka 500)
 • Norrköping (cirka 400).

Siffrorna med kommunernas planerade försäljningar ska dock hanteras med en viss försiktighet, eftersom det tidigare har varit vanligt med såväl överskattningar som underskattningar av framtida försäljningar. I några av fallen har kommunfullmäktige inte heller tagit det formella beslutet ännu.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej