Ägardirektiv, bostadsförmedling och hyresgarantier

En majoritet av kommunerna uppger i 2018 års bostadsmarknadsenkät att de har uppdaterade ägardirektiv. Ungefär 60 procent av landets kommuner har gett nyanlända förtur till bostad under 2017.

Ägardirektiv

Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag började gälla den 1 januari 2011. En majoritet av kommunerna har uppdaterade ägardirektiv, från 2011 eller senare, för sina allmännyttiga bostadsbolag.

Något fler kommuner uppger att de saknar ägardirektiv

I 2018 års enkät uppger 247 kommuner att det finns ägardirektiv för det allmännyttiga bostadsbolaget. Det är samma antal som förra året. Av dessa har 14 kommuner ägardirektiv utfärdade innan lagen trädde i kraft 2011.

Det är 16 kommuner som har svarat att de inte har några något ägardirektiv för det allmännyttiga bolaget, fyra kommuner.

Lagen har i många fall förändrat ägardirektiven, framför allt när det gäller bolagens avkastningskrav. Det allmännyttiga bostadsbolaget ska enligt lagen fortsätta utföra sin huvudsakliga uppgift att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjning samt och erbjuda hyresgästerna inflytande. Men de ska också bedriva verksamhet enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav.
Ägardirektiven är kommunernas främsta verktyg för att säkerställa deras ansvar för bostadsförsörjning, med hjälp av det allmännyttiga bostadsbolaget. Detta får dock inte ske på ett sätt som missgynnar andra aktörer eller tvingar det allmännyttiga bolaget att åsidosätta affärsmässigheten.

Bostadsbolagen avgör själva hur bostäderna ska förmedlas

Det finns inget enhetligt system för att söka bostad i Sverige. Det betyder att fastighetsägare och bostadsföretag har stor frihet att själva avgöra vilka villkor som ska gälla för att man ska få ett hyreskontrakt och hur lediga bostäder ska förmedlas. Även om det finns en kommunal bostadsförmedling kan uthyrningsvillkoren skilja sig åt mellan olika bostadsbolag.

De flesta bostadsbolag har en egen kö

I 248 av kommunerna har de kommunala bostadsbolagen en egen bostadskö som den bostadssökande får anmäla sig till. I tio kommuner finns det en kommunal bostadsförmedling, där bostäder från flera olika fastighetsägare kan förmedlas. Två kommuner är anslutna till en annan kommuns bostadsförmedling.

Antalet kommunala bostadsförmedlingar har ökat kraftigt sedan 2016, då bara tre kommuner svarade att de hade en kommunal bostadsförmedling. Antalet kan växa ytterligare, då 14 kommuner har svarat att de överväger att inrätta en egen kommunal bostadsförmedling.

De flesta kommuner erbjuder service till bostadssökande

Kommunerna kan hjälpa bostadssökande också på andra sätt än genom bostadsförmedling. Totalt 175 kommuner har svarat att de listar hyresvärdar på sin webbplats, och 31 kommuner har svarat att de har en bostadsportal på sin webbplats.

Bara 11 kommuner uppger att de inte har någon service för de som söker bostad. Av dessa 11 uppger dock en kommun att de har en bostadsportal på kommunens webbplats, och en annan kommun har svarat att man har en inflyttningslots som hjälper bostadssökande.

Något färre kommuner ger förtur till bostad jämfört med 2017

I 2018 års bostadsmarknadsenkät uppger 174 kommuner att de har någon form av förturssystem till bostad. Det är två kommuner färre än förra året, men antalet innebär ändå en ökning med 49 kommuner sedan 2015. I år är det framför allt nyanlända som har fått förtur till bostäder. Så var det också förra året.

I år svarar 109 kommuner att nyanlända fått förtur till bostäder, jämfört med 129 förra året. Minskningen av antalet kommuner som gett förtur till nyanlända beror sannolikt på att antalet nyanlända minskar, och på den anvisningslag som trädde i kraft den 1 mars 2016.

Vanligt med förtur till nyanlända och personer med funktionsnedsättning

Förutom nyanlända är det också vanligt att ge förtur till personer som fått arbete i kommunen (87 kommuner) och till personer med lättare funktionshinder, som fått förtur till bostad i 59 kommuner. Ett mindre antal kommuner har även gett förtur till hemlösa, äldre, studenter och ungdomar.

Andra skäl till att kommunerna erbjudit hushåll förtur till bostad är att hushållet har behövt byta bostad på grund av separation, ekonomiska skäl eller trångboddhet. Totalt sett har 27 kommuner angett att hushåll fått förtur till bostad på andra grunder, till exempel av sociala eller medicinska skäl.

Endast två kommuner saknar helt förtur

I 2018 års bostadsmarknadsenkät är det bara två kommuner, Danderyd och Surahammar, som uppger att ingen fått förtur till bostad. Det kan jämföras med förra årets bostadsmarknadsenkät, då 49 kommuner svarade att ingen hade fått förtur.

Värt att notera är också att bara fem kommuner tror att en kommunal bostadsförmedling skulle ge bättre förutsättningar att lösa bostadsbehovet för de grupper som fått förtur till bostad.

Diagram Antal kommuner som har gett förtur till bostad
Antal kommuner som har gett förtur till bostad för vissa grupper under 2016–2017. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2017 och 2018, Boverket. Illustration: Boverket

Fler kommuner använder kommunala hyresgarantier

Syftet med kommunal hyresgaranti är att ge stöd till hushåll som kan betala ett eget boende, men som trots det har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsskydd. Exempelvis kan den sökande ha en projektanställning istället för en tillsvidareanställning, men ha en löpande inkomst och ekonomi att klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir då en extra säkerhet för hyresvärden och kan bidra till att den som söker får ett eget hyreskontrakt på en bostad.

I årets bostadsmarknadsenkät uppger 70 kommuner att de använder sig av kommunala hyresgarantier. Det är fem kommuner fler än 2017. Ytterligare tio kommuner uppger att de har för avsikt att använda kommunala hyresgarantier i framtiden, oavsett om de använder sig av dessa i dag eller inte.

Kommuner som väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier kan få ett statligt bidrag på 5 000 kronor per garanti om hyresgarantin uppfyller vissa kriterier. Det statliga bidraget administreras av Boverket. Hälften av kommunerna som utfärdade hyresgarantier under 2017 uppfyllde kriterierna för att få statligt bidrag. Läs mer om hyresgarantier i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej