Kommunernas verktyg

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden i en kommun. Planeringen för att utveckla boendet är en viktig del i kommunens strategiska arbete.

Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och med planerade nybyggda områden. Det är viktigt att alla kommuner, inte enbart kommuner med en ökande befolkning, har en strategi för hur boendet och bostadsbeståndet ska utvecklas i olika delar av kommunen.

Regeringen har lagt fast ett övergripande mål för bostadspolitiken som kan ses som en utgångspunkt för den bostadspolitiska diskussionen, även på kommunal nivå. Det nationella målet för bostadspolitiken är en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

För att genomföra riktlinjerna för bostadsförsörjningen är kommunernas verktyg framförallt

  • allmännyttiga bostadsföretag
  • kommunala bostadsförmedlingar
  • kommunala hyresgarantier
  • kommunal översikts- och detaljplanering
  • kommunalt markinnehav i kombination med en aktiv markpolitik
  • marköverlåtelse- och exploateringsavtal.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej