Bostadsmarknadsenkäten 2018

Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018 presenterar en unik sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2018. I menyn hittar du sammanställningar av bostadsmarknadsläget i olika regioner och kommungrupper samt för olika grupper på bostadsmarknaden.

I år har 288 av Sveriges 290 kommuner besvarat enkäten. Du hittar resultatet av enkäten på kommunnivå i öppna data.

Bostadsmarknaden 2018 sammanfattad i sex punkter

  • Totalt 243 kommuner anger underskott på bostäder. Det är 12 kommuner färre än förra året. Samtidigt anger fler kommuner att bostadsmarknaden är i balans. Totalt 42 kommuner anger detta, vilket är 8 kommuner fler än förra året.
  • Läget på bostadsmarknaden om tre år, kommunen som helhet: Totalt 196 kommuner spår underskott på bostäder om tre år.
  • Situationen är fortfarande ansträngd för grupper som är nya på bostadsmarknaden. Det gäller till exempel unga, nyanlända och äldre som vill flytta till en mer tillgänglig bostad. Situationen är ansträngd trots att det byggs fler bostäder nu än tidigare.
  • Allt fler kommuner tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Enligt årets enkät är det 223 kommuner som har antagit riktlinjer under den här mandatperioden eller förra.
  • Det är fortfarande underskott på studentbostäder i landets högskolekommuner. Kommunerna förväntar sig dock ett tillskott av studentbostäder. Totalt 36 kommuner planerar att börja bygga sammanlagt cirka 7 800 studentbostäder under 2018 och 2019.
  • Läget är allvarligt när det gäller särskilda boendeformer. Sämst är situationen för personer med funktionsnedsättning, där 169 kommuner uppger att det saknas tillräckligt med bostäder. I 116 kommuner är det underskott på särskilda boendeformer för äldre.

Vem gör vad?

Boverkets roll

Boverkets logotyp

Boverket administrerar bostadsmarknadsenkäten, analyserar kommunernas svar samt publicerar analyser och öppna data från undersökningen.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsernas logotyp

Länsstyrelserna har kontakt med kommunerna i samband med undersökningen och kvalitetssäkrar kommunernas svar.

Kommunernas roll

Allmän logotyp för myndigheter

Kommunerna besvarar bostadsmarknadsenkäten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej