Seminarier med länsstyrelserna 2018

Under september 2018 har Boverket liksom föregående år genomfört tre seminarier där länsstyrelserna träffats i mindre grupper och presenterat sina regionala bostadsmarknadsanalyser för Boverket, Näringsdepartementet och för varandra.

Tillfälle till erfarenhetsutbyte

Genom att arrangera seminarier med länsstyrelserna ges det tillfälle till diskussioner och erfarenhetsutbyte. Samtidigt är det en möjlighet för länsstyrelserna att redovisa sin analys för Boverket och departementet. Intresset för att delta vid träffarna har varit stort och nästan alla länsstyrelser deltog. Upplägget att träffas, och särskilt i mindre grupper, har av många upplevts som givande. Det hade varit svårare att få ut samma information och samtal i en större grupp.

Liten grupp som samtalar
Seminarium i Stockholm, hösten 2018. Foto: Josefina Ärlemalm/Boverket

Seminarierna är också ett bra tillfälle att prata om länsstyrelsernas interna arbetssätt, val av statistikkällor, val av spridningssätt, fokus på någon sakfråga eller liknande. Det är en form av erfarenhetsutbyte som utgör ett komplement till omvärldsbevakningen. För Boverket är seminarierna ett tillfälle att aktivt stödja länsstyrelserna i deras arbete att lämna råd, information och underlag till kommunerna. Det är även ett sätt för Boverket att ta del av länsstyrelsernas erfarenheter samt ett tillägg till de skriftiga rapporterna.

Årets seminarier har till skillnad från tidigare år varit heldagsarrangemang där det utöver presentationer och diskussioner om länens bostadsmarknadsanalyser har hållits en presentation av Micael Nilsson, expert på Boverket. Hans presentation, Bostadsmarknadens framtida utmaningar, tog avstamp i utredningen "Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar" där han deltagit och som resulterat i betänkandet SOU 2018:35.

 

Möte om ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
Seminarium i Stockholm, hösten 2018. Foto: Marie Sand / Boverket

Seminarierna är ett stöd i arbetet

Resursfördelningen ser olika ut på länsstyrelserna bland de som arbetar med bostadsmarknadsanalyserna. Många arbetar ensamma och för dem kan träffarna fungera som ett stöd där man kan mötas och utbyta erfarenheter om arbetsmetoder och arbetssätt, underlagsmaterial och statistik. Träffarna är värdefulla, inte minst för de som är nya i arbetet med att ta fram analyser. Nedan följer ett urval ur de diskussioner som fördes under de tre olika seminarierna, september 2018.

Urval ur diskussionerna

 • Trots ett högt antal påbörjade bostäder under senare år kvarstår ett utbrett underskott på bostäder runt om i landet, framförallt i centralorterna. Betydelsen av det sedan länge ackumulerade underskottet av bostäder, samt att byggandet inte hänger med i befolkningsutvecklingen, lyfts av flera län.
 • Flera län påtalar skillnaden mellan numerär balans och faktisk balans gällande läget på bostadsmarknaden. Det har skett ett ensidigt byggande vilket lett till en missmatchning. Glappet förstärks ytterligare av ett icke utnyttjat befintligt bestånd.
 • Bristen på bostäder kan också göra det svårt för kommunerna att få nyanlända att bo kvar i kommunen på längre sikt. Många kommuner uttrycker en oro över att inte kunna behålla sina nya kommuninvånare.
 • Bristen på bostäder drabbar också arbetskraft som inte kan ta ett nytt arbete på en annan ort samt studenter som inte kan tacka ja till erbjuden studieplats. Också utvecklingen och kompetensförsörjningen inom offentlig sektor och det privata näringslivet påverkas negativt av att det inte finns tillräckligt med bostäder, vilket flera länsstyrelser påtalar.
 • Bostadsbristen drabbar ytterst dem som har ett behov av bostad men inte resurser nog att efterfråga det tillgängliga utbudet. Det finns för få bostäder att efterfråga för betalningssvaga hushåll.
 • "Det som händer, händer vid kusten". Många inlands- och glesbygdskommuner har en särskilt svår situation bland annat på grund av avfolkning och bristande resurser. Som ett exempel nämns att i kommuner där det råder kompetensbrist inom skola, vård och omsorg kan inte rekrytering inom samhällsplanering prioriteras. Flera län rapporterar att det stundar stora pensionsavgångar vilket riskerar att förstärka problematiken med kompetensförsörjningen.
 • Det befintliga bostadsbeståndet måste synliggöras och användas på ett bättre sätt. För mycket fokus på nyproduktion av bostäder tar bort fokus från att tillgängliggöra det äldre beståndet.
 • I några län är säsongsturismen mycket stor. Det medför betydande variationer i folkmängd under året och likaså en stor andel fritids- och säsongsbostäder. Det är ofta brist på personalbostäder under högsäsong och priserna stiger markant på den dyra säsongsmarknaden.
 • Ett antal länsstyrelser lyfter något som kan tolkas som ett tilltagande intresse för investeringsstöden i både större och mindre kommuner. Främst gällande hyresrätter i flerbostadshus, men även bostadsrätter.
 • Flera län lyfter kopplingen mellan kommunernas ökade intresse för att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och möjligheten att söka statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Man tror dock att det är det faktiska behovet av planering för bostadsförsörjningen som drivit arbetet framåt. Det finns även länsstyrelser som är av uppfattningen att stöden i vissa fall medfört hastigt framtagna riktlinjer, med något sämre kvalitet som resultat.
 • Boverkets handbok (Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok) samt förtydligandet av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (bostadsförsörjningslagen) beskrivs också som viktiga redskap i arbetet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det framhålls att arbetet med riktlinjerna är avhängigt resurser och kompetens hos såväl kommun som länsstyrelse, och olika lokala arbetssätt och möjligheter påverkar utfallet.
 • Restriktiviteten mot att exploatera har blivit högre, påpekar ett par län, och kommuner möter ibland hårt motstånd mot att få igenom en detaljplan. Det handlar då inte om att det kommit nya regler, utan snarare att tillämpningen på nuvarande regelverk har blivit strängare.
 • Ett flertal län påtalar den växande andelen äldre i befolkningen och utmaningarna med att kunna tillgodose denna grupps framtida bostadsbehov gällande såväl tillgänglighet och lokalisering som pris.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej