På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regionala byggbehovsberäkningar 2018–2027

Granskad: 

Nu har Boverket genomfört nya beräkningar av det regionala behovet av bostäder – denna gång för perioden 2018–2027.

När befolkningen växer ökar normalt sett behovet av bostäder. Hur stort behovet av nya bostäder är beror bland annat på hur antalet hushåll förändras framöver, men också på hur det befintliga bostadsbeståndet ser ut. Även om bostäder produceras utifrån rådande marknadsekonomiska förutsättningar snarare än demografiskt betingade bostadsbehov är det värdefullt att ha en uppfattning om hur behovet av nya bostäder ser ut både på kort och på lång sikt. Om den framtida befolkningens behov av bostäder inte tillfredsställs så drabbar det inte bara enskilda individer utan riskerar också att få negativa effekter för samhället i stort. Arbetsmarknaden kan påverkas negativt och därigenom hämmas också den ekonomiska tillväxten. Unga människor kan få svårare att etablera sig i samhället, trångboddheten kan öka och andra sociala problem kan uppstå.  

Byggbehovsberäkning 2018–2027

Boverket har följt det demografiskt betingade bostadsbehovet och gjort regionala beräkningar av detta sedan mitten av 1990-talet. Den senaste gjordes för perioden 2012–2025 och därefter har beräkningar endast genomförts på riksnivå. Nu har Boverket återigen beräknat det regionala behovet av bostäder – denna gång för tioårsperioden 2018–2027. Beräkningar har gjorts för landets 60 arbetsmarknadsregioner (så kallade FA-regioner) som Tillväxtverket har definierat. Befolkningsutvecklingen i arbetsmarknadsregionerna är modellerad med Tillväxtverkets regionala analys- och prognossystem (Raps).

Mer information om FA-regioner och regionalt analys- och prognossystem (Raps) finns att hitta på Tillväxtverkets webbplats via länkarna under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information". Där hittar du också en länk till "Sveriges framtida befolkning 2018–2070" på SCB:s webbplats.

Så här beräknas byggbehovet

Beräkningarna baseras på Statistiska centralbyråns (SCB:s) nationella befolkningsprognos från april 2018, som har fördelats regionalt och omräknats till förväntade hushållsförändringar under prognosperioden. Därutöver beaktas förväntade förändringar i det befintliga bostadsbeståndet. Boverket har även tagit hänsyn till att det behövs ett visst överskott av bostäder för att bostadsmarknaden ska fungera tillfredsställande. 

Byggbehovet innefattar också ett framräknat initialt underskott av bostäder. Detta underskott har ackumulerats sedan 2006, vilket var det år då befolkningen började öka i en takt som översteg takten i bostadsbyggandet. Det som faktiskt har byggts under perioden 2006–2017 förutsätts ha minskat behovet av nya bostäder i motsvarande grad. Skulle det som har byggts delvis konsumeras av hushåll som redan har en bostad och skaffar sig ytterligare en så minskar inte behoven som antagits, vilket skulle innebär att det initiala underskottet blir större.

Hur många bostäder som behövs beror till stor del på migrationen. SCB:s huvudscenario har kompletterats med två alternativa scenarier – utifrån antaganden om en högre respektive lägre migration.

I Boverkets rapport "En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet" beskrivs beräkningsmetoden mer ingående. Du hittar en länk till rapporten under "Relaterad information".

640 000 bostäder behövs i riket

Av tabellen nedan framgår att det beräknade byggbehovet för riket är drygt 640 000 nya bostäder under tioårsperioden 2018–2027, det vill säga cirka 64 000 nya bostäder per år i genomsnitt. I genomsnitt motsvarar det 6,34 nya bostäder per 1 000 invånare och år i riket.

Vid antagande om en hög migration (både in- och utvandring) skulle i stället drygt 73 000 bostäder behöva tillkomma per år i snitt, och med antagande om en låg migration blir behovet i stället knappt 52 000 nya bostäder per år.

  Totalt behov Årligt behov
Huvudalternativ 641 300 64 100
Alt. hög migration 733 400 73 300
Alt. låg migration 519 300 51 900

I tabellen nedan kan man utläsa hur respektive delkomponent bidrar till det totala byggbehovet.

  Totalt behov
Hushållsökning + utveckling av befintligt bestånd 432 300
Initialt underskott 2018 160 600
Bostadsbuffert 1% 48 400

Tre av fyra bostäder behöver tillkomma i storstadsregionerna

De regionala byggbehovsberäkningarna visar att det föreligger ett byggbehov i 38 regioner, medan det i övriga 22 regioner inte behöver byggas alls med hänsyn till befolkningsutvecklingen. Analysen visar även att byggbehovet är koncentrerat till vissa delar av landet. De tre storstadsregionerna; Stockholm, Göteborg och Malmö-Lund, står för 76 procent av byggbehovet och de tio FA-regioner som har det högsta byggbehovet står sammantaget för 89 procent.

Samtliga regionala byggbehovsberäkningar finns som öppna data under rubriken ”På Boverket” i ”Relaterad information”. I tabellen nedan framgår resultaten för de tio FA-regioner med störst byggbehov 2018–2027.

  Totalt Per 1 000 invånare och år
1. Stockholm 287 700 10,5
2. Malmö-Lund 100 600 8,6
3. Göteborg 99 900 8,3
4. Jönköping 16 500 5,8
5. Linköping-Norrköping 15 800 3,5
6. Västerås 13 000 4,8
7. Kristianstad-Hässleholm 10 500 5,8
8. Trollhättan/Vänersborg 10 400 5,0
9. Borås 8 700 5,5
10. Skövde-Skara 7 300 4,0
Karta över årligt byggbehov per 1 000 invånare efter FA-region.
Årligt byggbehov per 1 000 invånare efter FA-region. Källa: Boverkets behovsberäkning, 2019. Klicka på bilden för att se kartan i större format. Illustration: Boverket

Behov eller efterfrågan utöver Boverkets beräkning

För de regioner som saknar byggbehov enligt beräkningarna är det viktigt att framhålla att det kan finnas behov som exempelvis har med en åldrande befolkning att göra. Det kan bland annat vara behov av om- eller nybyggnad av bostäder. Det kan också finnas en lokal efterfrågan på nya bostäder utöver vad behovsbedömningen visar.

 

Befolkningsutveckling i olika ålderklasser i FA-regioner utan byggbehov, 2018-2027.
Befolkningsutveckling i olika åldersklasser i FA-regioner utan byggbehov 2018–2027. Källa: Raps, bearbetat av Boverket. Klicka på bilden för att se diagrammet i större format. Illustration: Boverket

 

Befolkningsutveckling för åldersgruppen 80+ i FA-regioner utan byggbehov
Befolkningsutveckling för åldersgruppen 80+ i FA-regioner utan byggbehov 2018–2027. Källa: Raps, bearbetat av Boverket. Klicka på bilden för att se diagrammet i större format. Illustration: Boverket

 

Diagram över befolkningsutveckling i olika åldersgrupper i storstadsregionerna.
Befolkningsutveckling i olika åldersgrupper i Storstadsregionerna 2018–2027. Källa: Raps, bearbetat av Boverket. Klicka på bilden för att se diagrammet i större format. Illustration: Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen