På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för byte av exteriör på terminalbyggnad

Det var rätt av nämnden att inte bevilja bygglov för byte av entrédörrar och nya skärmtak på en nybyggd terminalbyggnad vid Uppsala station.

Målet rör bygglov för fasadändringar på modern terminalbyggnad som är förbunden med centralstationen i Uppsala. Frågan i målet var om ändringarna skulle anses innebära en förvanskning av såväl byggnaden i sig som stationsområdet och därför stred mot bestämmelserna i 8 kap. 13 § plan-och bygglagen (2010:900), PBL, om förbud mot förvanskning av byggnader och bebyggelseområden.

Arkitektoniska kvaliteter

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att terminalbyggnaden har ett medvetet arkitektoniskt uttryck, att byggnaden kontrasterar mot den äldre stationsbyggnaden och att den har motsvarande arkitektoniska kvalitéer som stationsbyggnaden även om den präglas av en annan tidsanda.

En värdefull miljö

Domstolen konstaterar att terminalbyggnaden är särskilt värdefull från miljömässig och konstnärlig synpunkt och att den därmed inte får förvanskas. Enligt detaljplanen utgör även stationsområdet en värdefull miljö, som inte heller denna får förvanskas. Vidare konstateras att aktuella åtgärder skapar en volym utanför befintlig fasad som bryter den strama och karaktärsgivande fasaden. Domstolen fastslår att det härigenom sker en förvanskning av såväl byggnaden i sig som stationsområdet som inte är förenlig med bestämmelserna i 8 kap. 13 § PBL.

Allmänna och enskilda intressen

Vid avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen finner domstolen att fastighetsägarens intresse av att vidta aktuella åtgärder inte väger tyngre än det allmänna intresset av att skydda terminalbyggnaden mot förvanskning. Mark- och miljööverdomstolen fastställer därför nämndens beslut att avslå bygglovsansökan.

Mark- och miljööverdomstolens dom den 19 oktober 2017 målnummer P 784-17 alternativt referat MÖD 2017:60.

På PBL Kunskapsbanken kan du läsa mer om rättsfall. Du hittar länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej