På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för att bygga om i anslutning till folkskolebyggnad

Nämnden gjorde rätt när den avslog ansökan om bygglov för mur och plank samt delvis avslog ansökan om lov för förråd i anslutning till en före detta folkskolbyggnad som byggts om för bostadsändamål.

Målet rör en fastighet där det år 1870 uppfördes en folkskolbyggnad som nu innehåller sex bostäder. Ägaren ansökte om bygglov för uppförande av sex lägenhetsförråd, mur, plank, en mindre kontorsbyggnad och ett antal parkeringsplatser. Nämnden avslog ansökan vad gäller fyra av lägenhetsförråden samt muren och planket.

Förslag på åtgärder

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att kommunen har ett kulturmiljöprogram antaget 2005 där värdefulla miljöer och objekt pekas ut. Där redovisas också förslag på åtgärder för att bevara dessa. Ett sådant program är inte rättsligt bindande men är ett underlag för bedömning av kulturmiljöfrågor (jämför prop. 1985/86:1 s. 482). Av programmet framgår bland annat att aktuella miljöer speglar sina tiders pedagogiska och arkitektoniska ideal. Vad gäller de fyra förrådsbyggnaderna konstaterar domstolen att de ska placeras framför den fasad på byggnaden som vetter mot stora vägen. Domstolen fastslår att förrådens placering på ett alltför ingripande sätt förändrar platsens lokalhistoriska och samhällshistoriska värden. Förrådens placering bedöms inte vara lämplig med hänsyn till kulturvärdena på platsen.

Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökan om bygglov

Åtgärden strider därför mot bestämmelserna i 2 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. När det gäller muren och planket konstaterar domstolen att de är tänkta att placeras framför byggnaden och den tidigare skolgården samt utmed den stora vägen. Domstolen konstaterar att den delvis bågformade muren bryter av mot skolmiljöns annars rätlinjiga utformning. Vald gestaltning hade inte utformats med hänsyn till den enkla folkskolemiljön och försvårar möjligheten att förstå byggnadernas ursprungliga karaktär och funktion. Domstolen ansåg därför att muren och planket inte hade utformats eller placerats på ett sätt som var lämpligt med hänsyn till kulturvärdena på platsen, varför även denna byggnation bedömdes strida mot 2 kap. 6 § PBL. Mark- och miljööverdomstolen avslog därför ansökan om bygglov.

Mark- och miljööverdomstolens dom den 28 oktober 2014 målnummer P 7125-13.

På PBL Kunskapsbanken kan du läsa mer om rättsfall. Du hittar länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej