På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för balkong/terrass på en tidigare magasinsbyggnad

Granskad:

Målet rör bygglov för balkong/terrass på en tidigare magasinsbyggnad som har ett exponerat läge i Fjällbacka. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i målet tagit ställning om förvanskningsförbudet var ett hinder för balkong/terrass och andra åtgärder på tidigare magasinsbyggnad som numera nyttjas som restaurang.

MÖD bedömde att byggnaden var en särskilt väderfull byggnad

MÖD delade underinstansernas bedömning att byggnaden var en sådana särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (PBL). I domen anmärks att förvanskningsförbudet i bestämmelsen omfattar alla ågärder – även till exempel uppförandet av markiser – som kan innebära en förvanskning av byggnaden oberoende av om dessa kräver bygglov eller inte.

Trots exteriöra förändringa ansågs den tidigare användningen avsläsbar

MÖD noterade att byggnaderna ingick i ett område som av Riksantikvarieämbetet hade utpekats som av riksintresse för kulturmiljövården. Som ett uttryck för riksintresset hade bland annat bodar och magasin angetts. Vidare konstaterade MÖD att den aktuella byggnaden hade ett exponerat läge och utgjorde en del av en tidstypisk bebyggelse som hade ett enhetligt intryck trots ett antal exteriöra förändringar i form av bland annat fönster. Det angavs särskilt att byggnaden, trots att användningen hade ändrats, var en viktig betydelsebärare eftersom den tidigare användningen fortfarande var avläsbar.

Balkong/terrass förvanskade magasinsbyggnaden

MÖD bedömde att balkongens storlek gav ett dominerande uttryck och förändrade exteriören på ett negativt sätt. Åtgärden bedömdes också avvika från bebyggelsens enhetliga intryck. Sammantaget ansåg MÖD att den sökta åtgärden skulle skada byggnadens kulturhistoriska värde så mycket att åtgärden innebar en förvanskning av byggnaden, vilket strider mot bestämmelserna i 8 kap 13 § PBL. Det allmänna intresset av att byggnaden inte förvanskas ansågs väga tyngre än bolagets intresse av att genomföra de ansökta åtgärderna. MÖD fann därför att det beviljade bygglovet skulle upphävas.

Byggnadsnämnde hade beviljat bygglov för balkong/terrass

Byggnadsnämnden hade beviljat bygglov för balkong/terrass med glasräcke. Nämndens gjorde bedömningen att balkongen/terrassen respekterade byggnadens karaktär genom sin enkelhet och diskretion. De tillhörande markiserna ingick inte i bedömningen eftersom de inte omfattades av prövningen.

Länken till mark- och miljööverdomstolens mål hittar du i "Relaterad information", MÖD 2016-04-22 mål nr P 9239-15.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen