På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitektur och PBL

I plan- och bygglagen (2010:900), PBL, finns ett flertal bestämmelser med begrepp vars kärna är att verka för en god arkitektur och gestaltad livsmiljö, även om dessa två begrepp inte ordagrant återfinns i lagen.

Lagstöd för att arbeta med gestaltning av bebyggelse återfinns i hela PBL, från planering till byggande och förvaltning. Lagen ger kommunen stora möjligheter att verka för god arkitektur och gestaltad livsmiljö. För att uppnå bra resultat är det avgörande att låta idéer och ambitioner genomsyra alla processer. Det är viktigt att tidigt beskriva kommunens strategier för vilka kvaliteter och värden som ska värnas, utvecklas eller tillföras för att sedan kunna konkretisera detta i olika planeringsskeenden. Det underlättar dialogen om gestaltningsmässiga kvaliteter i ett bygglovs- och byggskede.

Estetiskt tilltalande utformning

Såväl översiktsplanering som detaljplanering ska bland annat främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder. Planeringen ska också ta hänsyn till natur- och kulturvärden.

God helhetsverkan

Såväl vid planläggning som vid bygglov ska hänsyn tas till stads- och landskapsbilden, platsens natur- och kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan. Detta kallas ibland anpassningskravet. Kravet gäller även för icke bygglovspliktiga åtgärder avseende byggnader. Det ska tillämpas vid såväl vid förändringar i befintliga miljöer som vid nybyggnad av enstaka byggnader och nya områden.

Kulturvärden värnas

Vid planläggning ska hänsyn tas till stads- och landskapsbilden samt platsens natur- och kulturvärden. Har ett bebyggelseområde särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden så ska de skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Alla ändringar av byggnader ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

God form-, färg- och materialverkan

Byggnader ska ha en god form-, färg- och materialverkan. Kravet avser framför allt byggnaders egenvärde men bör tillämpas parallellt med anpassningskravet.  Det handlar om egenskaper och karaktärsdrag hos byggnader som ger upphov till goda upplevelsemässiga värden.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej