På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer

Granskad: 

Syftet med nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer är att bidra till uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Fokus ligger på att stärka erfarenhetsutbytet och samarbetet kring nordiska lösningar för en hållbar stadsutveckling. För närvarande prioriteras stadsgrönskans betydelse.

Brandgul fyrkant med vit text som lyder "11 - Hållbara städer och samhällen" ovanför illustrerade byggnadsformer i vitt.
Illustration: Trollbäck och The New Division.

Gruppen har klarlagt inom vilka områden som ett utökat samarbete ger störst nytta och mervärde. Detta bland annat i för hållande till andra pågående nordiska samarbeten, men också inom områden med betydelse för samarbetsprogrammets måluppfyllelse inom miljö och klimat, samt de globala målen i Agenda 2030. Boverket leder på uppdrag av miljödepartementet arbetsgruppen.

Följande vision och mål har tagits fram för arbetet

Vision

Med stadsgrönska som premiss skapar vi en modell för världens mest attraktiva städer.

Effektmål

Öka andelen av befintlig stadsgrönska och nya former av natur med god kvalitet i städerna som bidrar till en hållbar stadsutveckling i ett förändrat klimat, samt utvecklar och stärker nordiska städers attraktionskraft.

Resultatmål

Arbetet fokuseras på att utveckla, bevara och skydda gröna urbana kvaliteter genom olika metoder, processer, genomförande och förvaltning:

  • Ta fram en gemensam nordisk praxis för att säkerställa och utveckla stadsgrönska och gröna värden i städer.
  • Ta fram lärande exempel om stadsgrönska inom Norden.
  • Stärka processer och verktyg så att lagstiftning och politik säkerställer stadsgrönska och gröna urbana värden i fysisk planering och stadsutveckling.
  • Arbetsgruppen ska verka långsiktigt för att påverka EU:s policyer och strategier för att bättre kunna säkerställa stadsgrönska och ekosystemtjänster, grönområden och tätortsnära natur i urbana miljöer

Under "Relaterad information" kan du läsa mer om Nordiska ministerrådets forskningsinstitut och de publikationer som tas fram i arbetsgruppen för hållbara städer. Bland annat finns rapporten "Nationella lagar och regler i arbetet med stadsgrönska i Norden".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen