Vägleda kommuner och regioner

Konst och gatuliv på en gata i Örebro som tillfälligt stängts av under Open Art Konstbienal
Kommunen kan använda tillfällig arkitektur som ett redskap i formandet av den gestaltade livsmiljön. Här en gata som tillfälligt har stängts av i Örebro, under Open Art Konstbiennal, för att ge plats för människorna i staden. Foto: Anton Hjärtmyr

Boverket ska inom detta deluppdrag stärka kommuner och regioner i deras arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverket ska bedriva ett främjande och vägledande arbete kring alla de verktyg som påverkar arkitektur och gestaltning och som används av kommuner och regioner.

Bakgrund

Kommunerna har en nyckelroll i arbetet med att främja en god gestaltad livsmiljö. I sin roll som ansvarig för planering och byggande enligt PBL. Som byggherre och förvaltare för bland annat skolor, omsorgslokaler och fritidsanläggningar. Som ansvarig för planering, byggande och förvaltning av gator, torg, parker och platser. Och som markägare och ansvarig för markanvisningar. I den kommunala planeringen, byggandet och förvaltandet förs den nära dialogen med medborgarna, näringslivet och myndigheter. Där fattas många helt avgörande beslut för den gestaltade livsmiljön.

Inom deluppdraget ingår också att ge regionerna stöd i deras roll som regionalt utvecklingsansvariga och lyfta hur arkitekturen kan vara ett verktyg för att stimulera regional utveckling. En central fråga i detta arbete är vilken roll regionerna kan ta i arbetet med att nå målet för gestaltad livsmiljö och hur de kan vara en resurs i kommunernas arbete.

Vad ska uppdraget leda till

Planeringen och byggandet ska ske med fokus på att skapa långsiktigt goda livsmiljöer för dagens generationer och kommande. Kommunen har i sin breda roll en stor utmaning att skapa processer som bygger på bred samverkan, kreativa och tvärsektoriella arbetssätt och god dialog. Kommunerna har också en stor utmaning i att bygga upp kunskapen internt och externt om arkitekturens och den gestaltade livsmiljöns betydelse som ett kraftfullt verktyg för att hantera komplexa och ibland motstridiga intressen till en god helhet och för att hjälpa till att lösa flera av vår tids stora samhällsutmaningar. Samtidigt har landets kommuner mycket olika förutsättningar att arbete med frågorna utifrån resurser, kompetens och organisation.

Boverket ska inom detta deluppdrag bedriva ett främjande och vägledande arbete kring alla de verktyg som påverkar arkitektur och den gestaltade livsmiljön och därmed stärka kommuner och regioner i deras arbete med dessa frågor. Det handlar både om formella och informella verktyg, i alla skalor och från vision till verklighet. En viktig del i detta är att ge kommuner och regioner stöd i att öka kunskapen och förståelsen för vilka värden arkitekturen bidrar till och dess betydelse för att skapa goda och hållbara livsmiljöer. Boverket ska inspirera, engagera, lyfta fram goda exempel, ge stöd och verktyg i syfte att bidra till att höja kvaliteten i kommunernas och regionernas arbete med den gestaltade livsmiljö.

Vilka insatser som görs

Boverket

  • undersöker vilken roll regionerna kan ta inom sitt regionala utvecklingsansvar för att nå målet med gestaltad livsmiljö och vara ett stöd för kommunerna
  • tar fram en vägledning kring arkitekturprogram innehållande goda exempel på metoder, process, implementering, uppföljning och revidering
  • bygger upp kunskapen kring hur utformningen av planbestämmelser i detaljplaneprocessen kan stödja gestaltningsmässiga kvaliteter
  • ger metodstöd för bedömning av utformningsaspekter i bygglovskedet
  • deltar i olika forum och sammanhang för att både samla in och sprida kunskap utifrån ovanstående projekt.

Mål

Boverket påbörjade arbetet i september 2018. Insatserna ovan går in i varandra och pågår parallellt i syfte att hålla ihop de gestaltningsmässiga kvalitetsaspekterna från vision till verklighet genom PBLs olika processer. Målet är att Boverket ska kunna ge kommuner och regioner bättre förutsättningar att arbeta med arkitektur och den gestaltade livsmiljön genom att samtala, samla och sprida kunskap via fysiska träffar, olika typer av metodstöd och vägledningar och genom goda exempel. Målet är även att inspirera och stödja kommuner och regioner med argument för god arkitektur och till god samverkan mellan olika aktörer samt att bidra till att överbrygga hinder i processer, roller och relationer. Detta för att nå det nationella målet för gestaltad livsmiljö.

Hur man följer uppdraget

Vill du följa uppdraget? Prenumerera på Boverkets nyhetsbrev! Du hittar länken i "Relaterad information" där kan du även ta del av tidigare arbete som Boverket gjort inom området.  

Ta gärna kontakt om du är intresserad av att veta mer om något av ovan beskrivna delprojekt, vill ge inspel till arbetet eller önskar Boverkets medverkan i något arrangemang med koppling till aktuella delprojekt.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej