Utveckla vårdens miljöer

Uteplats vid vårdhem, Östra psykiatri Göteborg. Fotograf: Hans Wretling
Läkande vårdmiljö, Östra sjukhusets psykiatriska klinik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Arkitekt: White arkitekter. Foto: Hans Wretling

Ny forskning visar på att god yttre och inre livsmiljö och arkitektur kan fungera som medicin, ge människor hälsa, en insikt som är av stor vikt att sprida och bruka. Den nya kunskapen kan ge oss möjligheten att inarbeta nya kvalitéer i den ständigt pågående processen att omvandla, utveckla och bygga samhälle. Kunskapen är ytterst betydelsefull när vi utformar miljöer för vård och hälsostöd.

Uppdraget

Den nya arkitekturpolitiken visar på betydelsen av den gestaltade livsmiljön. Genom att förstå och lära oss mera om vad vi mår bättre av och på vilket sätt vi påverkas i vardagen av vår omgivande miljö kan vi förbättra förutsättningarna för en god gestaltad livsmiljö. Boverket har inom det övergripande uppdraget Gestaltad Livsmiljö fått uppdraget att särskilt stödja kvalitén inom vårdens miljöer. Här ligger stort fokus på såväl ökad hållbarhet och jämlikhet, minskad segregation, samt ökad delaktighet för att kunna påverka vårdens miljöer.

Pågående arbete

Vi arbetar nu med att samla kunskap om hur gestaltad livsmiljö med hög kvalitet kan implementeras i såväl planering, byggande, inredning, drift som förvaltning av vårdens miljöer, och med utgångspunkt i det kommer vi att ta fram vägledning för kommuner, landsting och berörda privata aktörer. Boverket samarbetar i detta uppdrag nära Sveriges Kommuner och Regioner, Statens centrum för arkitektur och design, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd.

Vägledning

I vägledningsmaterialet kommer nya redskap som stöd för arbetet med god gestaltad livsmiljö kopplat till vård att inarbetas såsom: kontinuerligt förnyad exempelbank kopplad till grundkvalitéer för gestaltad livsmiljö, metodstöd genom processbeskrivningar, goda exempel på verkningsfulla gestaltningsprogram, kunskapsportaler för överblickbarhet och fördjupning, samt koppling till aktiva nätverk inom kunskapsområdet god gestaltad arkitektur och livsmiljö för vårdens miljöer.

Målet

Målet innebär att arbetet ska leda till att vi tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön kopplat till vårdens miljöer. Ansvarsstrukturen ska tydliggöras och stärkas, och långsiktigt främja den gestaltade livsmiljöns kvalitet inom vårdmiljöer och stödja utvecklingen inom området.

Välkomna att ta kontakt med oss, bidra med er kunskap om god gestaltad livsmiljö!

Samlad kunskap om vårdarkitektur

Du kan ta del av presentationen av Boverkets uppdrag Gestaltad livsmiljö, vårdens miljöer och fler föreläsningar från SKR:s temadag om vårdarkitektur för politiker. Länken hittar du i "Relaterad information". Där finns också länk till deluppdragets blogginlägg om insamlandet av goda vårdmiljö exempel.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej