Utveckla skolors och förskolors miljöer

Interiör på Hedlunda förskola, Umeå. Fotograf: Felix Gerlach
Hedlunda förskola, Umeå. Rum med dagsljus, utblick från barnens arbetsbord, sittvrå i fönstret, vägg i trä för uppsättning av egna material. Arkitekt: Sweco arkitekter. Foto: Felix Gerlach

Utveckla skolor och förskolor är ett av nio delområden, inom Boverkets uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Uppdraget baseras på propositionen om Politik för gestaltad livsmiljö (prop.2017/18:110) som regeringen överlämnade till riksdagen i februari 2018. Läs mer om arbetets riktning, syfte och bakgrund!

Vägledning

En vägledning ska tas fram, riktad till skolans huvudmän och aktörer som arbetar med frågorna, allt från planering, utförande och förvaltning till beslutsfattare på lokal- och regionalpolitisk nivå och inom tjänstesektorn.

I vägledningen vill vi förmedla kunskap och verktyg som möjliggör kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av skolors och förskolors fysiska miljö. Både inomhus och utomhus. Eftersom skolor och förskolor är centrala miljöer i en människas tidiga levnadsår är barnperspektivet ledande i det arbetet.

Nuläget

En inledande nulägesanalys visar på ett behov av en tydligare förankring av frågorna i hela samhället. Arbetsgruppen har således valt att utvidga uppdraget till att även omfatta integration av skola och förskola med den byggda miljön i övrigt.

Övergripande mål

Det övergripande målet med arbetet är att samla och sprida kunskap, vägleda i planeringsfrågor och visa på vikten av bra beställningar av god arkitektur i relation till fysiska miljöer. Även förvaltningsfrågor som rör fysiska miljöers koppling till pedagogik, lärande, lek och hälsa ska redovisas i vägledningen. På så sätt stärks betydelsen av förskolors och skolors gestaltning för hållbara, tillgängliga och jämlika samhällen. Med begreppet gestaltning avses bebyggelse-, landskaps-, byggnads- och inredningsarkitektur.

Vill du följa uppdraget? Prenumerera på Boverkets nyhetsbrev! Du hittar länken i "Relaterad information". Där kan du även ta del av tidigare arbete som Boverket gjort inom området och deluppdragets blogginlägg om framgångsfaktorer bakom bra skolor.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej