Stödja länsarkitekterna

Pär står framför Kalmar stadskärna på Kvarnholmen.
Länsarkitekt Pär Hansson på länsstyrelsen i Kalmar är med i referensgruppen för deluppdraget. Foto: Andreas Blomlöf

Boverket har fått i uppdrag att stödja länsarkitekterna, eller motsvarande funktion på länsstyrelserna, i deras arbete med arkitektur- och gestaltningsfrågor och att regelbundet samla landets länsarkitekter för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Den fysiska planeringen är verktyget och ingången till den formella diskussionen mellan länsstyrelse och kommun. Men arkitektur- och gestaltningsfrågorna bör framför allt lyftas i en generell och strategisk dialog. Vi arbetar tillsammans för att hitta möjligheterna till en sådan dialog.

Dialog om arkitektur och gestaltad livsmiljö

Länsstyrelserna behöver agera proaktivt i kontinuerliga, generella och principiella dialoger med både kommunala tjänstepersoner och politiker. De har tillsammans en viktig roll att fylla i den tidiga dialogen om arkitektur och gestaltad livsmiljö. Genom rådgivning och strategiskt arbete skulle länsstyrelserna kunna medverka till att säkerställa en hög kvalitet i utformandet av vår fysiska miljö. Dialogen bör uppmärksamma länsstyrelsens och kommunens olika roller och präglas av god kommunikation.

Ett av målen med deluppdraget är att utveckla de verktyg och metoder som länsstyrelserna har att tillgå i förmedlandet av kunskap om den fysiska miljöns förutsättningar i ett regionalt och lokalt perspektiv. Hur denna dialog kan föras och hur vi pratar om arkitektur och gestaltad livsmiljö, både generellt och i enskilda ärenden, är en viktig fråga. I dialogen är det också betydelsefullt att hitta en form för länsstyrelsernas interna, tvärsektoriella arbete och då framför allt samarbetet mellan verksamhetsområdena kulturmiljö och fysisk planering.

Begrepp preciseras

Boverket har redan hållit en första workshop där länsstyrelserna beskrev hur de arbetar med frågorna idag och vilka behov av förändring de ser. Länsstyrelserna konstaterade att det finns mer vägledande rättspraxis när det gäller kulturmiljöfrågor än andra frågor kring arkitektur som exempelvis anpassning till stads- och landskapsbild eller god form- färg- och materialverkan. Dessa begrepp i plan- och bygglagen behöver dessutom preciseras. Andra begrepp vars innebörd behöver beskrivas är exempelvis varsamt, förvanskning samt god helhetsverkan.

En rådgivande roll

En annan problematik som behöver diskuteras är skillnaden mellan länsstyrelsernas rådgivande roll i förhållande till den som granskande och överprövande myndighet. I den rådgivande rollen kan länsstyrelserna diskutera betydelsen av en god, gestaltad livsmiljö och arkitekturens betydelse för kommunens identitet i ett hållbarhetsperspektiv, medan de i den granskande och överprövande rollen ofta begränsas till riksintresseområden för kulturmiljövården.

Tillsammans med länsstyrelsernas funktioner för planering, byggande och kulturmiljö formar vi nu förutsättningarna för arbetet med den stödjande verksamheten och vad den ska bestå av.

I "Relaterad information" kan du ta del av deluppdragets blogginlägg om pågående arbete med länsstyrelsen och gestaltad livsmiljö.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej